Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Introduktion

Mellanväggar stålstomme

  • Bästa brand- och ljudegenskaper

  • Miljövänlig, behagligt inomhusklimat

  • Stor styrka

  • Enkla installationer

  • Tunna konstruktioner och låg egenvikt

  • Modulfritt

  • Inga synliga skarvar

  • Valfrihet vid val av ytbehandling

Allsidigt väggsystem

Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt och praktiskt, och omfattas av en mängd väggtyper med väldokumenterade egenskaper. Det blir lätt att välja den typ av vägg som behövs i det aktuella
fallet.

De goda egenskaperna, kombinerat med snabbt och enkelt montage, har gjort Norgips väggsystem populärt, och med ett stort användnings-område. 

Systemet lämpar sig också väl för renoveringsarbeten. Dessutom kan det användas till speciella konstruktioner som böjda väggar, röntgen-avskärmning, inbrottsskydd mm.

Systemet med Norgips skiva på stålstomme är hela tiden under kontinuerlig utveckling, detta är den senaste versionen. Den representerar all den kunskap som samlats under 40 års erfarenhet. Tidigare versioner är ogiltiga då de inte längre ger korrekta och uppdaterade fakta.

Dokumentation

Alla upplysningar om olika konstruktioner är baserade på godkännanden och erfarenheter. För att
uppnå de beskrivna egenskaperna, är det nödvändigt att följa vägledningen för konstruktioner och detaljer. Det åligger emellertid fortfarande de som projekterar och monterar att skaffa sig nödvändig dokumentation inte bara till valda lösningar utan också för intilliggande byggnadsdelar. Vägledningen redovisar de mest förekommande väggtyperna på marknaden. För andra väggtyper och konstruktioner står Norgips personliga service till förfogande. Vägledningen ska ses som råd och service. Norgips påtager sig inte något ansvar då denna service utnyttjas och fritar därför inte något ansvar från konstruktör, projektör eller entreprenör.

Brand och skötselanvisningar

Till en del av konstruktionerna ingår typgodkännande med tillhörande godkänd monteringsanvisning från ett norskt eller svenskt certifieringsföretag.
Väggsystemet ger möjlighet att skapa och ändra planlösningar på ett flexibelt sätt.

Flexibilitet

I mer än 40 år har Norgips väggsystem använts i alla typer av byggnader – både bostadshus, sjukhus, hotell, skolor, kontors- och industribyggnader. Systemet är flexibelt att arbeta med från projektering till eventuella om- och tillbyggnader. Dagens krav på att det ska vara enkelt att flytta och ändra väggar ger Norgips system ett försprång till tyngre väggkonstruktioner. 

Installationsöppet

Väggarna är installationsöppna. Rör och kablar kan fritt dras fram i hålrummet och för mera platskrävande installationer kan
väggarna monteras med extra stort mellanrum.


Hålrummet i väggarna ger plats för alla installationerUpphängning

Enkel upphängning kan göras utan problem och utan användning av slagborrmaskin eller andra tunga verktyg. Hyllor, skåp, tavlor mm, kan hängas upp direkt i skivorna. Till mer krävande upphängning kan det byggas in lastfördelande skivor eller konsoler.

De flesta upphängningar kan göras
med X-krokar eller pluggar

Valfri ytbehandling

Med sina skarvfria ytor ger väggar med Norgips Gipsskivor ett bra och stabilt underlag för alla typer av ytbehandling så som målning, tapetsering, kakling, laminering m m.

Vägghöjder

Väggarna har stor styrka och styvhet och kan utan vidare monteras i höjder upp till 8 meter. 

Bra inomhusklimat

Norgips Gipsskivor är miljövänliga. De består av rena material och avger inga skadliga eller obehagliga ämnen. Detta är en av anledningarna av att Norgips Gipsskivor bl a används i byggen som ska vara särskilt allergivänliga. Skivorna tar upp svängningar i temperatur och luftfuktighet, vilket är en förutsättning för ett bra inomhusklimat. Man tar hänsyn till miljön under produktionen av skivorna genom låg energiförbrukning i förhållande till andra byggmaterial och återanvändning, -
vinning sker i stor grad.

Miljö- och kvalitetssäkring

Norgips skiva är miljövänlig. Vid produktionen lägger Norgips vikt vid att ta hänsyn till miljön. Konceptet är en miljösäker energipolicy och återanvändning i största möjliga mån. I alla år har Norgips lagt stor vikt på att kvalitetssäkra sina produkter, tjänster och service, verksamhetens
kvalitetssäkringssystem är certifierat efter ISO 9001 och 14001.

Böjda former och renovering

Norgips Gipsskivor på stålprofiler kan
användas till väggar med runda hörn eller till böjda former. Norgips Gipsskivornas stora flexibilitet gör att de lämpar sig väl att böja. Detta gäller framför allt Ytskivan, 6 mm som också användes till renoveringsarbeten. Den kan t ex monteras mot redan existerande väggar utan att fönster- dörr- eller golvlister behöver bytas ut.Väggar med Norgips Normalskiva "böjer sig" allt efter krav och önskemål - bl.a. är det fullt möjligt att få böjda väggar

Specialskivor

Som tillägg till den tunna Ytskivan har Norgips en rad andra special skivor att tillgå. I aktiva miljöer passar Hård skiva bra. Den är extra slagtålig och därför lämplig till korridorväggar. Norgips Impregnerad Hård är en skiva med förbättrade fuktegenskaper och lämpar sig bl.a.  till våtutrymmen. Norgips Brandskiva används där det krävs extra brandmotstånd och vid inklädning av pelare och balkar.

Det finns beslag och profiler till inklädning av både H- och I-balkar samt till hålprofil.

Vindtät och vindavstyvande beklädnad med Norgips Gipsskivor ingår i sortimentet samt att till golv och tak finns speciellt designade skivtyper.
Norgips har också speciella skivor för vindtätning och vindavstyvning


Mellanväggar

Väggar med Norgips Gipsskivor på stålregel omfattar ett antal genomarbetade väggtyper, vars egenskaper är utprovade i både teori och praktik. Det gör det enkelt att välja precis de  väggkonstruktioner som behövs i varje enskilt projekt. Väggsystemet är också anpassat till renovering och modernisering av befintliga väggar. Norgips Gipsskivor på stålstomme kan även användas till specialkonstruktioner som böjda väggar, inklädnad av platskrävande installationer, röntgenavskärmning, inbrottsskydd och mycket annat.

Väggrupper

Väggtyperna samlade i väggrupper. En grupp omfattar väggtyper som hör samman konstruktions- brand- och ljudmässigt. Konstruktionsbeskrivning finns för varje väggrupp.  För varje väggrupp finns också en rad detaljlösningar för anslutning till de vanligaste förekommande vägg-, golv- och taktyperna.

Väggtyp

De vanliga väggtyperna är beskrivna på väggtypsidorna. Utöver dessa väggtyper kan andra väggar naturligtvis konstrueras, anpassade till de krav som gäller i varje enskilt projekt. Vår tekniska  service står alltid till förfogande. Väggtypernas egenskaper finns dokumenterade genom prover, godkännande och lång erfarenhet.

Detaljer

Detaljerna är utformade så att gipsskiveväggens brand- och ljudmässiga egenskaper bibehålls vid anslutning med andra byggnadsdelar. Detaljernas utformning är baserad på lång erfarenhet som dokumenterats under mer än 40 år.

Konstruktion

Exempel: Enkelvägg med 2 lag Norgips Gipsskivor på var sida om stålstommen.

Konstruktionsprincip

1. Skenor vid tak och golv.

2. reglar, R-regel min c 450 eller 600 mm.

3. Hål i båda ändar av reglarna för installationer.

4. Första lag Norgips Gipsskivor, fäst med skruv c 500-800 mm, brandklassade väggar c 200 mm längs skivkanten och övrigt c 300 mm, alt. montage GSL 600*.

5. Andra lag Norgips Gipsskivor, förskjutet en halv skivbredd och fäst c 200 mm längs skivkanten och för övrigt 300 mm, alt. montage med GSL 600.

6. Hålrumsisolering.

7. Spackling med spackelremsa över skarvar. Spackling över skruv.

8. Ytbehandling efter önskemål

Väggtyp och väggrupp

Exempel på väggtyper med stomme av 70 mm regelprofiler och beklädnad med 2 lag Norgips Gipsskivor.

Enklelväggar SE

Väggrupp 1, 2, 3, 4 och 5.

Väggtyperna i dessa grupper kan utföras med 1,2 eller 3 lag Norgips Gipsskivor på var sida om väggen. Enkelväggar kan utföras med eller utan isolering i hålrummet.

Dessa väggtyper täcker de flesta förekommande krav på mellanväggar i flerfamiljshus, kontorsbyggnader och liknande.
* Se montageanvisning 6:3


Dubbelväggar SD

SD står för väggar med åtskilda reglar monterade i samma skena, väggrupp 6, 8 och 11.

I skenan, som är minst 25 mm bredare än reglarna, monteras reglarna inbördes förskjutna, varvid ljudbryggor undviks. Minst 2 lag Norgips Gipsskivor monteras på var sida om väggen. Med hänsyn till de ljudmässiga egenskaperna används alltid mineralull i hålrummet.

Dubbelväggar med enkel förskjuten stomme används som lägenhetsskiljande väggar i bostäder, hotell, skolor m m.

Dubbelväggar SDD

SDD väggarna utförs med dubbel stomme, helt åtskilda från varandra med minst 10 mm mellan stommarna (se även resp väggrupp). Det ger ännu bättre ljudisolering än dubbelväggar med enkel stomme. Beklädnad med 2 eller 3 lag Norgips Gipsskivor och isolering i hålrummet.

Dessa väggtyper används då kraven på ljudisolering är extra stora, och används också vid inklädnad av balkar och installationer och dylikt.

Schaktväggar SE

Dessa typer har endast skivbeklädnad i 1, 2 eller 3 lag på den ena sidan av stommen, och kan utföras med eller utan mineralullsisolering i hålrummet.

Schaktväggar används omkring större installationer och dylikt.

Dessa väggar kan även användas som påsalningsväggar vid t ex renovering av befintliga mellan- och ytterväggar.Typbeteckning

Väggtyperna anges med vedertagna beteckningar för gipsskiveväggar.
Skivbeteckningen utan bokstav står för Norgips Normal skiva. Framför beteckningen kan tillföras ett F eller H. F står för Norgips Brandskiva H står för Norgips Hård skiva.Detaljritning

Exempel: Enkelvägg med 2 lag Norgips Gipsskivor på varje sida av stålstommen.

1. Golv
    40 dB vägg -  min 100 mm betong
    44 dB vägg - min 120 mm betong
2. Spalt med mineralull. Cellplast
3. Ljudtätning
4. Infästning

Detaljerna visar hur anslutningen ska utföras så att gipsskiveväggens brand- och ljudmässiga egenskaper ska bibehållas. Exemplet är från väggrupp 4, och uppfyller brandklass EI 60 och ljudklass 40-44 dB.

Val av väggrupp

Utifrån de brand- och ljudmässiga krav som gäller för varje enskilt projekt, kan aktuell väggrupp väljas ur “Val av väggrupp”, Se här 

På de efterföljande sidorna är väggruppernas konstruktioner närmare beskrivna. Här kan väggtyp väljas utifrån krav och önskemål kombinerat med bl a vägghöjd, tjocklek och hålrumsdimension.  Konstruktionslösningarna för varje väggrupp visar enligt vilka principer gipsskiveväggarnas anslutningar ska utföras, så att de brand och ljudmässiga egenskaperna kan bibehållas i den färdiga byggnaden.

Förutsättningar

Uppgifter för bl a brand- och ljudbegränsningar, vägghöjder, mineralull, installationer, dörrmontage m m finns i avsnittet “Generella anvisningar”.