Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Förhållanden på byggplatsen

Förhållandena på byggplatsen har stort inflytande på det färdiga byggresultatet? och i långt högre grad än man egentligen kan föreställa sig. För att nå ett slutresultat av hög och professionell kvalitet gäller det att byggherren planerar väl och styr driften noggrant.

Produkterna skall lagras och skyddas som beskrivs i Norgips hanteringsanvisningar.

Bygg i rätt ordning

Kraven om kortare byggtider för att sänka kostnader betyder ofta att de utförande pressas till att genomföra arbetet under förhållanden som inte är tillfredsställande.

En byggnad skall tätas uppifrån och ned. Uppförande av invändiga väggar skall inte påbörjas innan byggnaden är tillslutet och tätt. All fukt som kommer in i byggnaden skall torkas ut. Denna process är dyr, resurs- och tidskärvande och bör därför undvikas genom att bygga i rätt ordning.

Loggboken - en god investering

Om montören blir pressad av sin uppdragsgivare till att sätta i gång sitt arbete under kritiska förhållanden är det särskilt viktigt att kunna dokumentera detta i efterhand. För därför logg över temperatur och fuktighet under hela processen. Det kan vara en god investering.

Avlägsna fukt med rätt utrustning

För hög luftfuktighet eller läckage av fritt vatten under uppförande av invändiga gipsskiveväggar kan ge stora problem i efterhand:

  • Fiberresning av kartong som ger glansskillnader mellan kartong och spackel.
  • Vattenspill kan efter uttorkning ge gula ränder som blöder igenom vattenbaserade målarfärger.
  • Nedböjning mellan reglar på skivor i tak.
  • Mikrobiologisk påväxt om det byggs in fukt i konstruktionen

OBS: Det är inte bara före montage som man skall vara uppmärksam. T.ex. kan användning av flytspackel ge samma problem om inte den relativa fuktigheten i luften är under kontroll.

För att vara säker på att undvika ovan nämnda problem ska den relativa fuktigheten inte överskrida 70 % RF och temperaturen bör vara +15 ºC eller mer när arbete med gipsskivor påbörjas. Optimal byggtid och säkrast resultat uppnås vid +20 ºC och 50 % RF.

Nyckelordet är alltså att ta bort fukt med rätt utrustning. Fukten försvinner inte om man bara öser på med värme.

Från +10 ºC och varmare, använd en kondensavfuktare

Från + 15 ºC och kallare, använd sorptionsavfuktare

Kontakta specialister på detta område vid tvivelaktigheter.

Kom ihåg att fukt som inte är tillfört en byggnad kostar ingenting att bli av med!

Checklista före igångsättning:

1.      Kontrollera att ritnings- och beskrivningsunderlag är tillräckligt och uppdaterat.

2.      Kontroll av lagrade gipsskivor, stålprofiler, trämaterial, brukl etc

3.      Kontroll av stål- och träreglar monterade på förhand är korrekt

4.      Kontroll av isoleringsarbeten utfört på förhand är korrekt

5.      Kontroll av fukt- och temperaturförhållande

6.      Kontroll av tekniska installationers infästning

7.      Kontroll av eventuella

8.      Kontroll av byggplats el är tillräckligt dimensionerat.

9.      Kontrollera att uppmärkta uppsamlingsplatser och containrar är till förfogande för källsortering av spill där detta krävs.