Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Kontroll & dokumentation

Norgips har alltid arbetat för att ta fram konstruktioner som är utprovade med hänsyn till brand, ljud, stabilitet osv. Projekteringsvägledningarna från Norgips gäller som generell dokumentation, under förutsättning att vägledningarna följs med hänsyn till materialval och utförande.

Idag krävs det att man väljer konstruktioner som kan dokumenteras med hänsyn till egenskaper, och det är nödvändigt att följa de anvisningar som ges för dessa konstruktioner.

Där byggföreskrifterna ställer krav på utförlig dokumentation – t.ex. för konstruktioner med brandceller – kan nödvändig tilläggsdokumentation i regel rekvireras från Norgips. 

Det finns vissa situationer där man kan tvingas förändra den rekommenderade konstruktionen, eller byta material, i förhållande till den ursprungliga beskrivningen. Det är viktigt att förstå att man i så fall kan tvingas ta fram ny dokumentation. Speciellt när det gäller brand går det inte att garantera att man uppnår samma resultat med material från olika fabrikanter.

Riktig projektering och rätt utförande

Man väljer konstruktioner av gipsskivor för att lösa många olika funktioner. Från det rent estetiska till byggföreskriftens krav. Det är därför viktigt att säkra rätt kvalitet vid projektering och inte minst vid utförande. De ljuddämpande resultaten är till exempel helt beroende av utförandet. En vägg som i utgångsläget är vald för att vara en bra lägenhetsskiljare kan vid en ljudmätning visa så dåliga värden att väggen inte blir godkänd om fogningen mot anslutande konstruktioner "glöms" bort under utförandet.

Ta ansvar för arbetet

När entreprenören kommer in i bilden är i regel valet av konstruktion redan gjort, och montörens jobb är att se till att det byggs enligt beskrivning. Men det är montörens skyldighet att säga ifrån om man valt en konstruktion som montören av erfarenhet vet inte kommer att fungera.

Köparens mottagningskontroll

Det är viktigt att det finns en person på byggplatsen som är ansvarig för att ta emot leveranserna. Följesedel medföljer Norgips leveranser. När varan överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera varan avseende utifrån synliga fel. Då vara avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagningskontrollen fullföljas med efter köpets och varans art anpassad omsorg. (Enligt ABM 07).

Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnande skall ske, skall köparen efter avemballering och före montage kontrollera varan beträffande då synliga skador och uppenbara fel. Kontrollen fullföljs därefter genom slutbesiktning eller vid annat godkännande av köparens entreprenad. (Enligt ABM 07).

Med hänsyn till leveranser av gipsskivor bör det vara en person som är kvalificerad att kontrollera skivor, profiler mm för att upptäcka grova fel, brister och transportskador. Se checklistan med de viktigaste punkterna och exempel på mottagninskontroll nedan som kan laddas hem i PDF-format. Sådan omedelbar kontroll kan underlätta en eventuell reklamation. Oftast kräver leveransvillkoren att reklamationer skall göras vid leveransen, eftersom det ibland kan gå lång tid från leverans till monteringsarbetet där eventuella fel upptäcks.

Det kan löna sig för huvudentreprenören att anlita en kvalificerad montör om han inte själv har tillräcklig expertis att göra sådana kontroller.

              

Mottagningskontroll, Checklista

1.

Produktdata, materialbeskrivningar mm anskaffas och sparas.

2.

Följesedlar

Ev. skador bekräftas på följesedeln till chauffören

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll av –

 

Gipsskivor

 
 

 

 

- Typ och märkning

- Mått

- Antal

- Kvalitet

- Transportskador

Stålprofiler

  

 

- Typ

- Mått

- Antal

- Transportskador

Skruvar

 

 

- Typ och märkning

- Antal

- Kvalitet

Andra material

Typ och märkning, antal mm.

Montagekontroll

För att kvalitetssäkra montaget av stomme och gipsskivor till nästa entreprenad, oftast måleri, bör en Monteringskontroll utföras (detta är åberopat av bl.a. branschrådet YBG, en sk. kvalitetsrond). En montagekontroll är ett verktyg för dokumenterad kommunikation mellan entreprenörer, att montaget ger förutsättningar för vidare ytbehandling. Eventuella avvik kan noteras och föras vidare till nästa led. Om en reklamation åberopas på Norgips produkter efter montage och ytbehandling skall en montagekontroll/egenkontroll/checklista/protokoll av något slag påvisas som styrker hur montage och ytbehandling är utfört.

Ex på mottagningskontroll och montagekontroll

   

Köparens reklamationer

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar Norgips meddelande om felet (reklamation) (Enligt ABM 07). Fel, som märkts eller borde märkts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras.

Om felet kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren (Enligt ABM 07).

I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde märkts eller annars kommit köparens kännedom genom reklamation från annan (Enligt ABM 07).

Logistik

Vid fel som härrör logistik, beställningar, transporter, felleveranser, skall detta omgående och skriftligen meddelas Norgips kundsupport genom att skicka in följesedel som är kvitterad av fraktförare. Lämpligen sänds påskriven följsedel per fax, 019-20 74 59.

Kvalitet

Vid fel som härrör produktens kvalitet skall detta omgående skriftligen meddelas Norgips regionchef med uppgifter om produktens identitet (produktnamn, produktionsdatum samt klockslag som står på produkten och/eller tillhörande etikett). Norgips skall alltid ges möjlighet att besiktiga eller på annat sätt ta del av felet på produkten innan eventuella krav på ersättning ställs från köparen.