Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Norgips mellanlägg i trä

I vårt arbete med ständiga förbättringar för miljön går vi nu successivt över på mellanlägg (strö, underliggare) i träspån. Vi kommer successivt ersätta dagens mellanlägg av gipsskivor till de nya i trä.


Bättre ur miljösynpunkt
En extern utredning visar att byta till mellanlägg av träspån är att rekommendera ur miljösynpunkt, främst p g a mellanlägg av träspån kan i stor utsträckning återvinnas, vilket innebär en bättre hushållning med resurser.

Enklare hantering
Trämellanlägg har lägre vikt än dagens mellanlägg vilket innebär lite lättare och enklare hantering både vid lastning och lossning men främst på monteringsplatsen.

Produktfakta
Mellanläggen i trä är en del av transportförpackningen och består av extruderad träspån format till en bärare enkelt uttryckt. Träspånmaterialet består av 90% mjukträ, 2% hårdträ och 8 %lim. Produkten har emissionsklass E1 avseende formaldehyd (<0,1 ppm="" p="">

Hantering
Trämellanläggen är placerade under gipsbunten och inplastade (sträckplast) tillsammans med gipsskivorna. Detta utgör endast ett transportemballage och skyddar inte mot direkt vatten eller hög luftfuktighet. Gipsbunten med trämellanlägg skall placeras på torrt och plant underlag, skall ej stå i kontakt med vatten då risken för vattenupptagning är stor och kan orsaka fuktskador på både mellanägg och gipsskivor.

Återvinning
Mellanläggen av spån kan sorteras som träråvara för flisning och energiutvinning (EWC 17 02 01). Utförlilgare produktdatablad, säkerhetsdatablad, certifikat kan fås på begäran.

Information om träemballage

Det har blivit infört skärpta krav från det norska Mattilsynet gällande värmebehandling av träpallar, träemballage och liknande transportmaterial av trä, gällande från 2009-01-01. Skärpningen gäller för varutransporten från EU-länder till Norge och vice versa. Det ställs krav på att sådant träemballage skall vara värmebehandlat enligt ISPM 15 kraven.

Efter samtal med det lokala Mattilsynet i Drammen är det avklarat följande möjlighet för att kunna ge en temporär tillämpning av ISPM 15-kraven:

1. Intill vår(a) leverantör(er) i Sverige får tillgång till korrekt värmebehandlat/märkt träemballage, accepteras att existerande träemballage kan användas i en övergångsfas, fram till tidspunkt angiven nedan. Detta bl.a. för att Norgips Norge AS har följt upp ISPM 15-kraven i sitt internkontrollsystem, att de norska kraven är vidareförmedlat till aktuella leverantörer och att NNAS tidigt kontaktat Mattilsynet för information och klarläggande.

2. Punkt 1 baseras på att använt träemballage från Sverige inte har sitt ursprung från Portugal eller Spanien, då det är i detta område som det för tillfället är störst fara för spridning av aktuell skadegörare.

3. Mottaget obehandlat/omärkt träemballage vid Norgips Norge AS, Törkop, kommer att speciellt följas upp så att detta inte vidaresänds eller returneras tillbaka till EU-området.

4. Om det skulle uppstå en skärpt smittsituation för aktuell skadegörare som kan följa med obehandlat/omärkt träemballage innan EU-området, kommer Mattilsynet informera om detta (www.mattilsynet.no/) och skärpa ovannämnda praxis/förståelse med hänsyn till den aktuella situationen.

5. En sådan praxis skall inte vara ett skäl för Norgips leverantörer att inte ta träemballage enligt ISPM 15-kraven i bruk. Leverantörer förutsätts ha tillgång till korrekt värmebehandlat/märkt träemballage snarast möjligt.

6. Ovan nämnda förståelse kommer tillsvidare praktiseras i Norgips fram till den 1 april 2009. Mattilsynet indikerar att man då möjligen kommer ha en klarare bild av förhållanden runt ISPM 15 baserat på insamlad erfarenhet.

 

Det har också kommit interna frågor om hur ISPM 15 skall praktiseras för stödmaterial, förpackningsmaterial etc. av trä.

Vid genomgång av aktuell föreskrift och ISPM-kraven framkommer det att i dessa är det generellt undantaget för följande typer av stödmaterial av trä:

1. Obehandlat och barkfritt trämaterial utan synliga tecken på sjukdom eller skadeinsekter med max 6 mm tjocklek, t.ex. kilar, träull, träspån etc.

2. Trämaterial som är framställt vid användning av lim, värme eller tryck, eller en kombination av dessa; t.ex. laminerat trä, tryckimpregnerat trä etc.

Mer information finns att läsa här.