1. Hem
  2. Kunskapsbank
  3. Vägg
  4. Att isolera en vägg

Att isolera en vägg

När man isolerar en vägg finns det flera faktorer man skall utgå från. Det finns bl.a. brand- och ljudkrav att förhålla sig till.

Hålrumsisolering

Gipsskivsväggarna ska utföras med den isolering i hålrummet, som erfordras med hänsyn till väggens brand- och ljudkrav. Denna isolering är redogjord för i konstruktionsbeskrivningen för varje enskild väggrupp. I detaljbeskrivningarna är hålrumsisoleringen inte redovisad.

Hålrumsisoleringen ska förhindras från att sjunka samman vid vägghöjder över 3500 mm.

Brand

När hålrumsisolering är angiven i samband med de brandmässiga egenskaperna, utföres isoleringen med fasthållen stenull med densitet enligt angivet under varje väggrupp. Montaget av isoleringsskivorna kan t.ex. utföras genom att man använder skivor med 5-10 mm övermått och pressar in isoleringsskivorna mellan reglarna.

Ljud

För upprätthållande av de ljudmässiga egenskaperna kan alla typer av mineralull användas.

Anslutande byggnadsdelar

Där det på detaljerna är anvisat isolering i de anslutande byggnadsdelarna, skall denna utföras som beskrivet eller så att den ger minst samma isoleringsvärden som själva gipsskiveväggen.

Hjälpte den här informationen dig?

Relaterade sidor