Att isolera en vägg

När man isolerar en vägg finns det flera faktorer man skall utgå från. Det finns bl.a. brand- och ljudkrav att förhålla sig till.

Hålrumsisolering

Gipsskivsväggarna ska utföras med den isolering i hålrummet, som erfordras med hänsyn till väggens brand- och ljudkrav. Denna isolering är redogjord för i konstruktionsbeskrivningen för varje enskild väggrupp. I detaljbeskrivningarna är hålrumsisoleringen inte redovisad.

Hålrumsisoleringen ska förhindras från att sjunka samman vid vägghöjder över 3500 mm.

Brand

När hålrumsisolering är angiven i samband med de brandmässiga egenskaperna, utföres isoleringen med fasthållen stenull med densitet enligt angivet under varje väggrupp. Montaget av isoleringsskivorna kan t.ex. utföras genom att man använder skivor med 5-10 mm övermått och pressar in isoleringsskivorna mellan reglarna.

Ljud

För upprätthållande av de ljudmässiga egenskaperna kan alla typer av mineralull användas.

Anslutande byggnadsdelar

Där det på detaljerna är anvisat isolering i de anslutande byggnadsdelarna, skall denna utföras som beskrivet eller så att den ger minst samma isoleringsvärden som själva gipsskiveväggen.