Att täta väggar och tak

Tätningen är en mycket viktig del vid arbete med tak och väggar av gipsskivor. Det är en förutsättning för att man skall uppnå det bästa resultatet. Lägg märke till att man ofta måste utföra brand-, rök- och ljudtätning.

Täta mot brand

Väggar och tak med Norgips gipsskivor skyddar effektivt mot brand. För att kunna klara det måste konstruktionerna vara korrekt utförda med täta anslutningar mot andra byggnadsdelar. Det klarar man i de flesta fall med den tätning som krävs av hänsyn till ljudmässiga egenskaper. Innertakskonstruktioner måste göras med täta anslutningar mot andra byggnadsdelar enligt samma princip som för väggar.

För väggar, innertak och andra konstruktioner som skall ge särskilt brandskydd, måste anvisningarna i de aktuella normerna följas noga.

Alla anslutningar skall tätas

och alla skarvar skall tätas.

Täta mot ljud

Väggar och tak av Norgips gipsskivor ger god ljudisolering. För att få bra resultat är det viktigt att konstruktionerna görs rätt och blir täta. Samtidigt är det två andra viktiga förutsättningar som skall uppfyllas:
1. Anslutande byggnadsdelar måste ha minst samma ljudmässiga kvalitet som gipsskivekonstruktionerna.

2. Alla anslutningar till andra byggnadsdelar skall vara täta.

 

Anslutande byggnadsdelar

Speciellt när det gäller väggar är det viktigt att anslutande byggnadsdelars ljudmässiga egenskaper är goda. Det hjälper inte att sätta upp en vägg som ger hög ljudisolering om ljudet kan fortplantas genom anslutande byggnadsdelar. För att undvika det måste de byggnadsdelar som väggen byggts samman med vara minst lika bra som väggen. Det kan man inte alltid få och det kan då bli nödvändigt att bryta anslutande byggnadsdelar med en spalt.

Exempel: Mellan två rum skall man ha en ljudisolering på 52dB. Det är lätt att hitta en vägg i Norgips-systemet med rätt värde. Men om man studerar Norgips principdetaljer ser man att betongplattan måste ha en tjocklek på minst 160 mm. Vid tunnare konstruktioner måste golvet ”brytas”, och tjockleken på bjälklaget kan då minskas till 90 mm.

Det kan bli nödvändigt att ”bryta” anslutande byggnadsdelar. Exempel på golvanslutning för vägg i ljudklass 52dB.

1. Min 90 mm betong.

2. Min 20 mm spalt fylld med mineralull. Inte nödvändigt vid betongtjocklek på 160 mm eller mer.

3. Ljudtätning med fogmassa eller torr fogtätning.

 

Läs mer

Norgips projekteringsvägledningar för väggar innehåller en lång rad detaljer med upplysningar om vilka krav de anslutande byggnadsdelarna måste uppfylla för att matcha gipsskiveväggarnas egenskaper. Det är viktigt att förstå att dessa upplysningar inte säger något om hur de anslutande byggnadsdelarna för övrigt måste göras för att uppfylla andra krav. I exemplet här ovan har man t.ex. inte tagit upp hur golvet skall utföras för att få god stegljudsisolering.

Ljudtäta anslutningar

Ljudisolerade innertak och väggar skall utföras med tät anslutning mot andra byggnadsdelar. Vid anslutning mot andra gipsskivekonstruktioner är föreskriven Norgips-spackling normalt tillräcklig. Mot byggnadsdelar i andra material görs tätningen med fogmassa eller torr fogtätning. Se nästa sida med huvudregler för ljudtätning.

– med fogmassa

Fogbredden bör vara ca 7-10 mm. Skall man montera flera lag skivor görs tätningen bäst vid första skivlaget. Utöver fogmassan kan man använda fiberduk eller motsvarande bakom bjälkar och reglar mot anslutande byggnadsdelar. Stålreglar finns med färdig tätning. Dessutom finns det lös tätning på rulle. Fogmassan måste vara tillräckligt elastisk. Oljehaltig fogmassa skall inte användas.

Väggar med trä- eller stålstomme. Notera att man använt tätning bakom både regel och golvregel som komplement till fogmassan. Vid beklädnad i flera lager rekommenderas att man placerar tätningen i anslutning till det första laget skivor.

– med torr fogtätning

Stålreglar som används till väggar och tak finns att få med tätlister av EPDM. Man skall alltid ha tätning både mot skivorna och den anslutande byggnadsdelen. Torr fogtätning är inte bra mot byggnadsdelar med mycket ojämn yta, då bör fogmassa användas.

Torr fogtätning – stålskenor med EPDM-lister – är ett komplett system för ljudtätning. Profilerna kan fås med EPDM-listerna i olika placeringar.