Gipsskivor bidrar till minskad energiförbrukning

Självklart går det åt energi för att upprätthålla ett behagligt klimat i en byggnad. Dessutom måste luften i byggnaden bytas ut kontinuerligt för att vi skall kunna vistas i frisk luft, vilket också är energikrävande. Det är därför viktigt att vara medveten om och genomföra de åtgärder man kan för att minska energiförbrukningen så långt det är möjligt.

Gipsskivor avger inga emissioner till inomhusluften och bidrar därför inte till att det fordras någon extra luftväxling. Värme som strömmar ut genom byggnadens klimatskal, dvs. dess ytterväggar och yttertak, bidrar inte till bättre miljö för huset användare. Denna energiförlust kan därför minimeras så långt det är möjligt. En mycket god värmeisolering av klimatskalet är därför A och O för energihushållningen.

Gipsskivor bidrar indirekt till en effektiv värmeisolering på flera sätt. Gipsskivor är i sig själv värmeisolerande, för ett antal decennier sedan då värmeisoleringskraven inte var särskilt stora marknadsfördes gipsskivor som goda värmeisoleringsskivor. Detta är fortfarande sant, men eftersom gipsskivor är så tunna, kommer de inte att ge särskilt stort direktbidrag till värmeisoleringen.

Värmeisolering

Byggnader har alltid värmeisolerats så att man på bästa sätt har tillgodosett hela livscykelns krav på god energihushållning. Även för några decennier sedan, när energi ansågs flödigt förekommande, räknade man fram hur mycket isolering som var lämpligt sett ur byggnadens livscykel.

Idag då energi representerar en stor kostnad och när användbar energi är en begränsad resurs, räknar vi fram betydligt större isoleringstjocklekar som det miljömässigt och driftekonomiskt bästa. Det billigaste värmeisoleringsmaterialet är stillastående luft. Nästan alla isolermaterial bygger på principen att de innehåller stillastående luft som innesluts i porösa eller fibrösa, lätta material såsom fibermaterial eller porösa plastskum. Värmeisolering består faktiskt av vanlig luft i upp till 98 % av volymen!

Gipsskivornas funktion i ytterväggar

Gipsskivornas funktion i en yttervägg är att ge bästa och tunnast möjliga omslutning och skydd för dessa ömtåliga och lätta värmeisoleringsmaterial. För en viss given väggtjocklek är det så gott som alltid bäst att utnyttja utrymmet mest möjligt till att bygga in tjocka skikt av högvärdiga värmeisoleringsmaterial.

Gipsskivorna möjliggör att väggen kan fyllas maximalt med värmeisolering. Vindskyddande gipsskivor utanför värmeisoleringen är en mycket vanlig beklädnad bakom fasadmaterialet. Dessa skivor har som funktion att skydda värmeisoleringen så att den även i stark blåst fortfarande fungerar på bästa sätt, men konstruktionen är fortfarande diffusionsöppen utåt.

Gipsskivornas funktion i innerväggar

De invändiga gipsskivorna skyddar isoleringen och bidrar tillsammans med en speciell ångspärr till att väggen förblir torr och välfungerande, dessutom har gipsskivor en viss värmelagrande förmåga.

De gipsskivor och andra material som omsluter en rumsvolym i tak, väggar och golv kan bidra till att utjämna lufttemperaturen i rummet. På så sätt kan korta temperaturtoppar på grund av solstrålning absorberas och åter avges senare när lufttemperaturen faller i rummet. Denna aktiva värmelagrande förmåga finns framförallt i de omslutande byggnadsdelarnas ytliga skikt. Gipsskivorna som bildar ytor mot rummet har en snabbtillgänglig värmelagringsförmåga.