Hållbarhet, produktion av gipsskivor och hur vi blir bättre.

Naturvårdsverket och många andra menar att klimatfrämjande åtgärder inom bl a materialproduktion i bygg- och fastighetsbranschen är en viktig del i att vi ska klara av de, inom FN, 17 gemensamt uppsatta klimatmålen. Så menar även vi.

Bygg- och anläggningssektorn bidrar till de utsläpp som sker i Sverige.

Samtidigt finns det ett stort behov av att bygga så hur kan vi göra det och ändå minska utsläppen? Sverige ska ha netto noll utsläpp av växthusgaser till 2045 samtidigt som vi växer. Som en av Nordens största producenter av gipsskivor är vi en aktiv del i de förändringar som krävs för byggbranschen.

Vi och vår bransch har ett stort ansvar och måste utveckla oss och våra processer. På Norgips har vi identifierat följande mål som mest relevanta för oss, där vi tydligt ser koppling till vår verksamhet. Mål 8 ”anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, mål 11 ”hållbara städer och samhällen”, mål 12 ”hållbar konsumtion och produktion” samt mål 17 ”genomförande och globalt partnerskap”. Sedan har vi överfört dessa mål till vår egen verksamhet och formulerat det såhär; Avfallsfria byggarbetsplatser. Tåg istället för lastbil och materialåtervinning i produktion.

Gipsskivor har i grunden en relativt ”god” miljöprofil och gips är ett naturmaterial men det går alltid att göra åtgärder och förbättringar. Det finns till exempel ingen bortre gräns för hur många gånger gips kan återanvändas och det är ett problem att förhållandevis lite gips återanvänds och istället kastas. I Norge, där vi producerar våra gipsskivor, genereras årligen 80 000 ton (totalt i landet) gipsavfall vilket kan skapa problem med luftföroreningar, grundvatten och dessutom är det ett för lågt rersursutnyttjande. Det behöver ändras och vi genomför den förändringen sedan några år. Vi samarbetar med Norsk återvinning och New West Gypsum Recycling. Under 2020 återvann vi tillsammans 49,5 ton gips. Det motsvarar 20% av allt gips vi använder på ett år och är en ökning av återvunnet gips med 334% sedan 2018. En tydlig förbättring på området vore också om det infördes ett deponiförbud mot gips vilket vi förordar eftersom då skulle allt gips återanvändas.

Livscykelanalys av våra produkter – ett sätt att vara transparent.

Livscykelanalys är ett vedertaget och brett verktyg för att bedöma miljöpåverkan. Livscykelanalysen beräknar miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från användande av naturresurser till när produkten kasseras. Resultatet av beräkningen kan användas för att korrigera och förändra produktion, material och återbruk och därmed minska miljöpåverkan. En miljövarudeklaration för en byggprodukt (EPD) är en redovisning av resultatet av en genomförd livscykelanalys. En EPD består av delarna; Produktdatablad, metodval och resultat av bedömningen av miljöpåverkan. Det innebär att du som bygger kan jämföra olika produkters miljöpåverkan så länge samma kriterier använts vid bedömningen. Du hittar våra redovisningar här.

Transporter

Under de senaste åren har vi jobbat med att förändra hur vi transporterar både råmaterial och färdiga produkter. Tillsammans med fem andra aktörer samarbetar vi i Drammens hamn och ökar transporter via tåg och båt istället för lastbil vilket inneburit 1446st. färre lastbilstransporter på vägen med våra råvaror eller produkter. Vilket i sin tur innebär reducerade utsläpp med 4221 ton Co2 per år. Vi har också gått från dieseltruckar till elektriska truckar i vår egen hantering.

Vi kommer framöver att jobba ännu mer och bättre med att dela med oss av våra erfarenheter kring en grönare produktion och vi tar gärna input från alla som har egen erfarenhet i frågan. Vi vill ha en löpande dialog med arkitekter, entreprenörer, hantverkare och alla privatpersoner som använder våra produkter för att vår bransch ska ha bättre information och därför ta bättre beslut. Här på hemsidan kommer det att märkas genom fler och nyttigare artiklar som hjälper dig med information och lösningar.

Här hittar du våra miljödata och de databaser där våra produkter finns.

Våra åtgärder i siffror

  • 334% i ökning av återvunnet gips i våra gipsskivor sedan 2018
  • 20% andel återvunnet gips i våra gipsskivor.
  • Mellan 2014 och 2021 har klimatavtrycket i våra skivor minskat med 16%.
  • 30% i totalt reducerat CO² utsläpp sedan 2011.
  • Under 2022 kommer alla våra truckar att vara elektriska.
  • 4 000 ton CO² minskade utsläppen med när vi bytte lastbil mot tåg.
  • Minskad användning av plast med 14 ton genom tunnare sträckplast.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med att minska vår klimatpåverkan så ring oss gärna.

Vi har spelat in ett poddavsnitt om ”det gröna skiftet” där du kan lyssna på ett mer utvecklat resonemang om hur vi jobbar. Podden heter ”Plateprat” och finns där poddar finns.

  1. Hem
  2. Kunskapsbank
  3. Hållbarhet, produktion av gipsskivor och hur vi blir bättre.

Hjälpte den här informationen dig?