Montera gipsskivor för ljudtätning

Dessa regler omfattar bara själva ljudtätningen vid gipsskivekonstruktionens anslutning mot andra byggnadsdelar. Hur anslutande byggnadsdelar skall konstrueras för att motsvara gipsskivekonstruktionens brand- och ljudmässiga egenskaper, t.ex. om de skall brytas, beskrivs inte här. Se närmare i aktuella projekteringsvägledningar.

Täta innertak med stål- eller trästomme

  Mot andra gipsskivekonstruktioner
är Norgips spackling tillräckligt.

 Mot byggnadsdelar i andra material används
fogmassa eller torr fogtätning

 – med fogmassa: Monteras flera lag skivor bör fogmassan placeras vid första skivlaget. Lägg märke till att man använt fiberduk som tillägg till fogmassan.

– med torr fogtätning: Gummilster både mot skivorna och den anslutande byggnadsdelen

Täta väggar med stålstomme

Mot andra gipsskivekonstruktioner.
Norgips spackling är tillräckligt.

Mot byggnadsdelar i andra material används fogmassa eller torr fogtätning.

 • 30-36 dB
  Enkelväggar, ett lag skivor.
  Ev. fiberduk vid stommens anslutningar.
 • 40-44 dB
  Enkelväggar, två lag skivor.
  Ev. fiberduk vid stommens anslutningar och fogmassa vid skivornas anslutningar längs en väggsida eller torr fogtätning längs en väggsida.
 • 48-60 dB
  Dubbelväggar.
  Ev. fiberduk vid stommens anslutningar och fogmassa vid skivornas anslutningar längs båda väggsidorna eller torr fogtätning längs båda väggsidorna.

Täta väggar med trästomme – mot andra gipsskivekonstruktioner.

 • 35-40 dB Norgips spackling är tillräckligt
 • 44-48 dB Fogmassa vid skivornas anslutningar längs en väggsida
 • 52-60 dB Fogmassa vid skivornas anslutningar längs båda väggsidorna

Täta väggar med trästomme – mot byggnadsdelar i andra material

 • 35-40 dB Fiberduk eller liknande vid stommens anslutningar.
 • 44-48 dB Fiberduk eller liknande vid stommens anslutningar och fogmassa vid skivornas anslutningar längs en väggsida.
 • 52-60 dB Fiberduk eller liknande vid stommens anslutning och fogmassa vid skivornas anslutningar längs båda väggsidorna.

Rör och kanaler m.m

Ansvar

Det finns mängder av olika genomföringar för gipsskivekonstruktioner och det ligger alltid på den som levererar den aktuella genomföringen att bevisa att alla krav är uppfyllda.

Ljudmässig tätning

Med hänsyn till ljudisoleringen är det viktigt att man tätar noggrant runt rör och kanaler som passerar olika gipsskivekonstruktioner. Tätningen kan utföras med fogmassa som man pressar in mot en bottenfyllning. Bottenfyllningen kan bestå av kraftig tejp som fästes på det innersta skivlaget. Kanaler är utmärkta ljudledare och man behöver därför ofta göra specialarrangemang i form av ljudfällor i själva kanalen för att bibehålla konstruktionens ljudegenskaper.

Ljudtätning I – På ljudklassade konstruktioner skall tätningar utföras ljudtäta kring rör, kanaler och liknande. Tätningar utföres med en tätmassa mot isoleringstejp.

Brandmässig tätning

Om man drar installationer genom brandklassade konstruktioner skall genomföringarna brandtätas. Oftast gör man detta i väggar, men också där installationerna dras genom brandklassade innertak och våningsplan måste man täta. Tätningen görs med lämplig brandtätmassa eller t.ex. Norgips gipsbruk. För rör och kanalgenomföringar räcker det inte att enbart täta hålet runt genomföringen. Man måste också brandisolera själva röret eller kanalen en bit ut från varje sida av konstruktionen.

Brandtätning I – På brandklassade konstruktioner skall tätningar utföras brandtäta kring rör, kanaler och liknande. Tätning utförs med brandtätningsmassa.