Påsalnings- & schaktväggar med stål- eller trästomme

Påsalningsväggar utnyttjas bl.a till förbättring av existerande väggars värme- och ljudisolerande egenskaper. Konstruktionen utnyttjas också till schaktväggar. Se Projektering för väggar med respektive stål- och trästomme.

Stommar och skivtyper

Stommarna kan utföras i både stål och trä. Använd endast justerat och torrt trävirke med anläggningsyta mot skivorna på min 36 mm. Den vanligaste skivtypen är Norgips Normal.

Norgips Ytskiva med en tjocklek på bara 6 mm är speciellt lämplig för renoveringsändamål, men använd aldrig 1 lager mot stomme.

 

A. Framför befintlig vägg med min 10 mm avstånd. Regel/skena vid golv och tak. Reglar på max s 600 mm. Ev. isolering och fuktspärr.

B. Mot befintlig vägg. Ev. bjälke mot golv och tak. Reglar eller läkt på max s 600 mm.

C. Schaktvägg eller liknande. Läkt eller panel var max s 600 mm. Ev. isolering och fuktspärr. Beklädnad görs med 1 eller flera lager skivor.

 

Påsalningsvägg / Renovering av befintlig vägg med tilläggsisolering

1. Stomme placerad min 10 mm från befintlig vägg. Avståndet bestäms i övrigt av isoleringstjocklek eller önskat hålrum för installationer. Tak- och golvbjälke/skena fäst per 400600 mm. Reglar max var 600 mm. 


2. Ev. PE-remsa eller liknande.

3. Isolering bakom och/eller mellan reglar.

4. Första skivlagret.

5. Andra skivlaget förskjuts ett regelavstånd. Eventuella skivskarvar i höjd förskjuts också min 300 mm. Skivorna fästes längs kanterna med skruvar var 200 mm och inne på skivorna med skruvar var 300 mm. Vid flerlagsbeklädnad kan avstånden i det innersta skivlaget ökas till 750 mm när väggen inte skall brandklassas.

6. Fuktspärren placeras mellan skivorna. Vid 1-lags beklädnad utförs fuktspärren med klämda/klistrade skarvar på stommen.

7. Ev ljudtätning med fogmassa vid golv, tak och andra anslutningar.

Påsalningsvägg / Renovering av befintlig vägg utan tilläggsisolering

 

1. Läkt (reglar) max var 600 mm vid ev. uppriktning. Spänn ev. upp ett snöre för att bestämma linjen.

2. Beklädnad med Norgips skivor i 1 eller 2 lag. Vid flerlagsbeklädning förskjuts skivorna ett regelavstånd. Se avsnitt Renovering.

Fuktspärr

I värmeisolerade ytterväggar eller väggar mot kallt rum skall man normalt montera en fuktspärr av plastfolie eller liknande. Den sätts upp när isoleringen är på plats, och skall placeras tätt bakom skivorna, alltså på den varma sidan av väggen. Utnyttjas flera lager skivor kan fuktspärren med fördel läggas mellan skivlagren. Skarvarna skall ha 150–200 mm överlappning som kläms mellan skivorna eller över en regel, men de kan också klistras ihop med tejp. Vid övergång till innertak med fuktspärr skall skarvarna utföras på samma sätt. Fuktspärren skall vara tät annars är den värdelös. Undvik därför att perforera den och se till att alla skarvar är täta. Man skall inte ha två lager fuktspärr i en konstruktion, och eventuell fuktspärr i befintlig vägg måste därför avlägsnas.

Skivmontage och isolering

Skivorna kan monteras stående eller liggande. Se närmare om skivmontage och hålrumsisolering i Norgips Handbok 2012 under respektive kapitel Väggar med stålstomme och Väggar med trästomme. Regler för öppningar, förskjutning av skarvar m.m gäller också påsalningsväggar. Se avsnitt Montering av skivor.