Reducera elektriska fält

Byggnadsdelar av gipsskivor är ofta byggda med hålrum som kan användas som installationsutrymme för elektriska installationer och vattenrör. Idag uppmärksammas alltmer de elektromagnetiska fält som omger de elektriska apparaterna och installationerna.

Det finns två typer av elektromagnetiska fält: magnetiska fält och elektriska fält. Magnetiska fält finns inte kring elektriska ledare i en modernt uppbyggd installation. Däremot finns elektriska fält runt ledningar som är spänningssatta. De elektriska fälten finns oavsett om det flyter ström genom ledningen eller ej.


Gipsskivekonstruktioner med stålreglar
är lätta att montera installationer i.
Om stålstommen jordas elimineras
elektriska fält.

Stålstommen skall kopplas till jord

Den enkla åtgärd som behövs är att man kopplar stålstommen till jord. Det gör att stålstommens jordpotential bli noll och det räcker för att skärma av det elektriska fältet. Det räcker att man kopplar i en enda punkt i ett sammanhängande stålstommesystem. Stålet leder jordningen genom hela systemet som är i metallisk kontakt.

Jordledningen behöver endast vara en klen ledning. De elektriska fälten kan tränga genom gipsskivor och påverka personer i rummet. Det har dock påvisats att om man har byggnadsdelar med gipsskvior på stålstomme så kan man reducera genomträngningen betydligt. Det uppmätta fältet blir endast en bråkdel av vad som mäts med ojordad stomme.

Potentialjorda stommen

Stålstommen behöver inte dimensioneras för stora strömstyrkor eftersom det endast bildas ytterst små strömmar för att potentialen skall bli noll. Denna typ av klen jordledning skall inte ha signalfärg grön/gul utan kan göras med vit eller ofärgad kabel.

Det finns inga säkra belägg för att dessa fält är farliga för människor. De fält vi talar om från elkablar i vanliga hus är dessutom mycket små. Men eftersom man rekommenderar en försiktighetsprincip, bör man minska fälten där man med små kostnader har möjlighet att göra detta. Om man bygger med stålstomme bör man alltså undersöka möjligheten att potentialjorda stommen.

Prioritera rätt för minskad strålning

Vid användning av träreglar eller träläkt som stomme för gipsskivorna kan inte denna jordningsmetod användas. Faran med dessa svaga elektromagnetiska fält anses dock inte så stor att man bör överge trästomme om man av andra skäl vill använda sådan. Det finns mera väsentliga åtgärder att vidta i en byggnad om man vill reducera fälten. Framförallt bör man åtgärda de apparater som används och som man vistas nära intill.