Resurssnåla råmaterial i gipsskivor

Råvaror i gipsskivor är gips, kartong samt tillsatsmedel. En gipsskiva består av en kärna av gips som är omsluten av kartong. Gipsen består dels av gipssten som kommer från markfyndigheter, industrigips och återanvända gipsskivor. Den sammanlagda mängden tillsatsmedel i gipsskivan utgör mindre än 1 viktprocent.

Gipssten

Den naturligt förekommande gipsstenen (CaSO4*2H2O, kalciumsulfatdihydrat) finns i mycket stora mängder på jorden. Havsvatten innehåller vattenlöst gips, och gipssten bildas genom utfällning i avskärmade havsbassänger, där vattnet långsamt avdunstar. Den gipssten som används i Norden, fraktas med båt från Sydeuropa, där gipsförekomsterna är mycket stora och finns nära jordytan.

Det finns inga gipsfyndigheter i Norden, men däremot andra närliggande gipsfyndigheter i Polen, Tyskland och Frankrike. Tillsammans med gipsen finns som regel mindre mängder lera och krita, som sedimenterat tillsammans med den utfällda gipsen. Halten av gips i gipsstenen varierar från 75 till 95 %. Gipssten från Spanien innehåller normalt 90 till 95 % gips.

Industrigips

Industrigips framställs på kraftvärmeverk vid avsvavling av rökgaserna från förbränning av olja eller kol. Vid denna process tas svaveldioxiden tillvara i stället för att ledas ut i atmosfären, där den i annat fall skulle leda till försurning. Under avsvavlingsprocessen reagerar svaveldioxid med en i vatten uppslammad kalk, där den bildar en mellanprodukt, som kallas kalciumsulfit. Denna kalciumsulfit oxideras därefter med syre från luft, som bubblas upp genom uppslamningen. Härvid bildas små gipskristaller, som långsamt växer sig större, tills de är så stora att de kan filtreras bort.

Kemiskt är industrigips identiskt med den naturligt förekommande gipsstenen, men kristallerna är mindre, då de inte fått tusentals år på sig att kristalliseras som den naturligt förekommande gipsstenen haft. Industrigips erhålls oftast med ett innehåll av gips på 95-98 %. Resten är kalk som inte reagerat med svaveloxiden i rökgasen. Industrigipsen fraktas med lastbil eller båt från kraftvärmeverket till gipsskiveproducenten.

Returgips

Gipsskivor som av den ena eller andra anledningen kasserats i produktionen, samt frånskär vid tillpassning av gipsskivor återanvänds som råvara till nya gipsskivor. Returnerat material från Gips Recycling används till att göra nya gipsskivor.

Gipsskivans ingredienser

Kartong

Kartongen framställs av returpapper. Kartongen är uppbyggd av flera lager, så att vidhäftningen till gipsen blir optimal samtidigt som ytan blir lämpad för ytbehandling som målning eller tapetsering. Kartongen erhålls i flera kvaliteter beroende på vilken skivtyp den skall användas till. Den kan vara impregnerad med vattenavvisande medel (t.ex. silikon eller vax), om den skall användas på ställen där den tillfälligt kan utsättas för fukt eller vatten. Den kan också vara infärgad, så att man kan identifiera skivtypen även när den är monterad i byggnaden.

Stärkelse

Stärkelse används för att förbättra vidhäftningen mellan gips och kartong, fungerar som ett inbyggt tapetklister och framställs av majs eller vete.

Skummedel

För att erhålla den önskade vikten på färdig gipsskiva, tillsätts skummedel. Skummedlet är ett såpskum framställt av vatten, luft och flytande såpa. Såpa består kemiskt av alkyletersulfat.

Flytmedel

För att minska den mängd överskottsvatten som måste tillsättas för att kunna tillverka en gipsskiva, tillsätts ett flytmedel. Ett ofta använt flytmedel är ett salt av lignosulfat. Detta sulfat framställs av lignin, som är det bindemedel, som håller samman träfibrerna i trävirke. Lignosulfat är därför framställt av en biprodukt från produktionen av cellulosafibrer för tillverkning av papper.

Accelerator

För att få gipsmassan att stelna snabbare under produktionen används ofta en accelerator. Ett exempel på accelerator är kaliumsulfat (K2SO4), som är en gödningsprodukt, vilken även används inom lantbruket.

Retarder

För att förhindra att gipsen börjar härda redan under blandningsprocessen före formningen, används en retarder. Här finns det flera möjligheter, varav en är modifierade proteiner.

Syntetfiber

Till en del gipsskiveprodukter tillsätts glasfibrer som är framställda av E-glas. Dessa fibrer ger extra styrka som utnyttjas för hållfasthet och brandmotstånd. Glasfibrerna har en diameter på 10-15 µm och är 12,5 mm långa.

Cellulosafibrer

För att öka gipskärnans seghet i vissa skivor tillsätts pappersfibrer, även kallade cellulosafibrer. Som källa för cellulosafibrer används gamla tidningar som löses upp i vatten.

Kantlim

För att limma samman överlappningen mellan kartongen på fram- och baksidan används ett lim av typen PVAc-lim (polyvinylacetat helt utan kathon) eller stärkelselim.

Hydrofoberingsmedel

Till gips i skivor som tillfälligt kommer att användas i en fuktig miljö, tillsätts silikon eller vaxemulsion. Silikonen kan vara så kallad silikonolja, som kemiskt betecknas polymetylhydrogensiloxan. Vaxemulsionen har t.ex. parafinvax som grund.

Fyllmedel

Till vissa brandsäkra gipsskivor används fyllmedel för att förbättra de brandtekniska egenskaperna. Fyllmedel kan vara t.ex. vermiculit, perlit eller naturligt förekommande lerarter.