Skarvning och förstärkning av reglar

Skenor och regelprofiler finns i många bredder och i skilda godstjocklekar. Profilerna finns i standardlängder, men det är möjligt att beställa regelprofilerna förkapade. Regelprofiler i 0,56 mm tjocklek har asymmetriska flänsar så att man lätt kan skjuta in profilerna i varandra.

Använd också Norgips Projekteringsvägledning nr 2.1 som ger upplysningar om väggtyper, materialåtgång och andra detaljer som stöd för montagearbetet.

1. Tak- och golvskena fästes per 400–600 mm.

2. Reglar max var 600 mm. Regelprofilerna har hål för installationer.

3. Första lagret skivor.

4. Andra – och följande – lager skivor förskjuts ett regelavstånd.
Eventuella skivskarvar i höjdled skall också förskjutas, min 300 mm.

5. Skruvar var 200 mm längs skivkanter och var 300 mm inne på skivan. Vid flerlagsbeklädnad kan avståndet i det / de innersta skivlaget ökas till ca 750 mm när väggen inte skall brandklassas.

6. Eventuell hålrumsisolering.

7. Tätning vid golv, tak och andra anslutningar.

8. Spackling över skarvar och skruvar.

9. Ytbehandling.

 

Skivtyper

I stort sett alla typer av Norgips skivor kan utnyttjas till väggar med stålstomme. De vanligaste – utöver Norgips Normal – är Norgips Hård Väggskiva och Norgips Brandskiva.

Stålprofiler

Skenor och regelprofiler finns i många bredder och i skilda godstjocklekar. Profilerna finns i standardlängder, men det är möjligt att beställa regelprofilerna förkapade. Regelprofiler i 0,56 mm tjocklek har asymmetriska flänsar så att man lätt kan skjuta in profilerna i varandra.

Profiler för tätning

Det krävs ofta tätning vid väggarnas anslutning mot andra byggnadsdelar. Detta kan göras på två sätt. Antingen med PE-remsa och fogmassa eller med torr fogtätning. Till den första metoden levereras  skenorna med PE-remsa eller motsvarande. Sådan duk kan också fås på rulle, bl.a. till tätning bakom reglar m.m. Till den andra metoden levereras både skena och regelprofiler med tätningslister av gummi.

Tätning med PE-remsa och fogmassa. Vid flerlagsbeklädnad är det bäst att foga vid det innersta lagret. 

 

 

Torr fogtätning – stålprofiler med DM-list är ett komplett system för ljudtätning. Stålprofilerna levereras med EPDM-list i olika antal och  placering. EPDM-list kan också levereras lösa för montage på byggarbetsplatsen.

 

4 huvudtyper

I Norgips-systemet ingår en lång rad väggtyper. De kan indelas i fyra huvudtyper:

Påsalnings- och schaktväggar 1, 2 eller 3 lag skivor på en sida av stommen. Ev. hålrumsisolering. Enkelväggar 1 eller 2 lag skivor på bägge sidor av stommen. Ev. hålrumsisolering. Dubbelväggar, enkel förskjuten stomme Väggar med enkel förskjuten stomme. 2 lager skivor på båda sidor av stommen. Alltid hålrumsisolering. Dubbelväggar, dubbel stomme. Två helt skilda stommar med min. 10 mm avstånd. 2 eller 3 lager skivor på båda sidor av stommen. Alltid hålrumsisolering.

 

Montering av skenor

Underlaget bör vara jämnt och fast. Profilerna skjuts, skruvas eller spikas fast. Mot gipsskivetak fästes profilerna mot den ovanliggande konstruktionen. Är inte det möjligt kan skenorna fästas direkt i gipsskivorna med hjälp av pluggar. Se mer om fästen i Norgips Handbok 2012. Till dubbelväggar med dubbel stomme skall skenorna fästas med min 10 mm avstånd.

 

Montering av reglar

De vanligaste regelavstånden är s 450 och s 600 mm, men andra avstånd förekommer också. Till mycket höga väggar och till väggar i våtrum används även mindre regelavstånd. Ofta behöver man inte fästa reglarna i skenorna, men profilerna går att fästas till varandra med hjälp av skruvar eller fixertång. Mot andra gipsskiveväggar fästes reglarna antingen till skivorna eller till stommen bakom skivorna. Använd pluggar till fäste i skivorna och skruvar till fäste i stommen. Mot andra väggar, pelare m.m. skjuts, skruvas eller spikas reglarna fast.

Skruvar för stål mot stål

Ståltjocklek Ståltjocklek
Max 1,0 mm SS 14
Max 3,0 mm SS BOR 13 Z

 

Är reglarnas dimension mindre än skenornas kan man använda avståndsklammer. De finns i 25 mm och 50 mm.

Reglarna bör vara ca 10 mm kortare än vägghöjden. Hela längder bör användas, men vid behov kan reglar med asymmetriska flänsar skarvas genom att skjuta profilerna in i varandra – s.k. boxas. Överlappningen bör vara minst 600 mm och skarvpunkterna förskjuts från regel till regel. Det är som regel inte nödvändigt att fästa profilerna till varandra. Denna metod används också till förstärkning av reglarna för att uppnå större styvhet, något som ger möjlighet till större vägghöjd. Vid 1/2-boxade reglar skall skarven gå över minst halva vägghöjden, och vid 1/1-boxade reglar över hela vägghöjden.

 

1/2-boxade reglar

Reglarna skall sammanfogas över minst halva vägghöjden.

1/1-boxade reglar

Reglarna sammanfogas över hela vägghöjden.

Skarvning av förstärkningsreglar

Även förstärkningsreglar kan skarvas samman (boxas) på samma sätt som standardreglar. Den skarvade delen skall vara minst 1000 mm överlappande och förstärkningsreglarna sammanfogas med 8 st montageskruvar (Norgips SS BOR 13 Z), 4 st i vardera änden av skarven. Skruvarna fästes i profilens omvikta kant.

 

Extra genomföringshål

Reglar i godstjocklek 0,56 mm har som standard genomföringshål i båda ändar. Extra hål kan stansas ut med hjälp av håltång.

 

Fäste av skenor och anslutningsreglar

Mot andra gipsskivekonstruktioner skall skenor och anslutningsreglar fästas med skruvar eller pluggar var max 600 mm. Mot byggnadsdelar i andra material skruvas, spikas eller skjuts profilerna fast var 400–600 mm.

Om den anslutande konstruktionen har en öppning eller ljudspalt skall fästet utföras på en sida av ljudspalten. Detta gäller inte för dubbelväggar med helt avskilda stommar. Då monterar man fästet på var sida av ljudspalten.

Kom ihåg ljudtätning med PE-remsa/fogmassa eller torr fogtätning.

Fäste mot gipsskivekonstruktioner

 Fäste ej glesare än var 600 mm.

1. Med skruvar till profiler i vägg eller tak eller 

2. Med pluggar till gipsskivorna

 .

 

Fäste mot betong och liknande

Fäste var 400–600 mm.

Fäste vid ljudspalter

 1. Fästet skall utföras på en och samma sida av spalten.

2. Väggar med åtskilda stommar. Fäste görs på båda sidor av spalten.

 

  

 

Tips om skivmontering

Monteras skivorna stående bör de beställas på mått eller tillpassas så att de mäter 10–15 mm mindre än vägghöjden. Skivorna bör monteras i riktning mot reglarnas öppning. Börja skruva ungefär mitt på skivan och arbeta ut mot sidorna. Liggande skivmontage används sällan till stålstomme.

För övrigt skall liggande skivor aldrig pressas hårt samman i skarvarna. Starta vid taket med så tät montering som möjligt, ev. med anpassning, och fortsätt nedåt med spackelförsänkningarna mot varandra. Läs mer om skivmontage > Hantering och kom ihåg att följa de få men viktiga reglerna om skarvförskjutning, stöd och öppningar. Se också Tips och tillägg där du hittar tips om hur du bäst ordnar arbetet.

Stående skivor monteras i riktning mot regelns öppning.

Hålrumsisolering

Hålrumsisolering görs ofta av ljudmässiga orsaker men i några av väggtyperna är det brandskyddsskäl som bestämmer isoleringen. Bara i några få fall skall man isolera av värmemässiga orsaker, t.ex. mellan ett garage och ett boningsrum. Ur arbetssynpunkt är det en fördel att vänta med isoleringen till dess den ena väggsidan står färdig med skivor.

Det finns mineralullsskivor i mått som passar till regelavstånden s 450 mm och s 600 mm (455 resp 610 mm), man kan även använda mattor. Mineralullen skall avpassas noga, den skall gå helt in i botten på reglarna och skall stå i spänn mellan dem. Mineralullen får inte pressa mot gipsskivorna, då detta kan medföra att väggytan bågnar. Använd därför inte mer mineralull än nödvändigt och aldrig i grövre tjocklek än regelbredden. I höga väggar – över 3500 mm – skall mineralullen säkras mot glidning. Detta kan åstadkommas genom att t.ex. använda isolerhållare.

Mineralullsskivorna skall sluta tätt mot reglarna och föras helt ner i botten av profilerna.

Ljudisolering

Ljudisolering av hålrum kan göras med alla typer av mineralull.

Brandisolering

Till brandisolering av hålrum skall mineralull av föreskriven typ och tjocklek användas. Brandisolering av hålrum skall vara fasthållen. Det kan man t.ex. göra med hjälp av skruvar var 350 mm genom regelns botten. Ofta finns det krav om att hålrummet skall vara fyllt, och i alla brandklassade väggar skall hålrummet fyllas med stenull i de regelfack där eluttag eller liknande skall installeras.

Brandisolering av hålrum

Mineralullsskivorna skall fästas t.ex. med hjälp av klipps. Ofta skall hålrummet vara fyllt. I brandklassade väggar skall regelfacken vara utfyllda med mineralull där det finns eluttag.

Limning av gipsskivor

Gipsskivor som limmas på stålstomme innebär snabbare montagearbete samt en ergonomiskt bättre arbetsmiljö. Norgips Montagelim GSL 600 används för gipsskivor som limmas upp på stålprofiler i icke bärande innerväggar med högsta brandkravet EI 60.

Här hittar du vår montagehandbok där du kan få mer hjälp.