Slipa spackel

När det sista lagret spackel är genomtorrt, vilket alltid tar minst 24 timmar kan man börja putsa spacklet. Det finns två metoder att göra detta på; torrt eller vått.

Torrputsning, slipning av spackel

Slipningen görs med finkornigt slippapper. Var försiktig så att gipsskivornas kartongyta inte slits upp. Norgips erbjuder en putskloss med skaft och rörlig led. Med putsklossen är det lättare att arbeta, samtidigt som räckvidden ökar så att det är möjligt att från golvet putsa uppe i taket. Givetvis kan man också nöja sig med en vanlig kloss i en lagom storlek.

Torrputsning dammar ganska mycket. Dammet är i regel aldrig farligt, men kan upplevas obehagligt. Använd därför alltid andningsskydd. Oftast klarar man sig med en målarmask för engångsbruk. En del av lättspacklet som finns på marknaden idag orsakar damm som kan vara irriterande för ögonen. Tättslutande skyddsglasögon är därför att rekommendera.

Ett bra arbete avslutas med att ta bort slipdammet. Det går att använda sopborste, men en dammsugare eller en fuktig målarrulle är ett bättre alternativ.

Slipkloss med rörlig led och långt skaft, vilket är en mycket bra hjälp vid slipning.

 

Använd alltid tättslutande skyddsglasögon och andningsmask vid sliparbete, speciellt när du arbetar med lättspackel.

Våtputsning av spackel för att slippa damm

Putsningen görs med en styv svamp som skall vara lätt fuktad. Vattnet löser upp spackelmassan, och genom att gnugga försiktigt med svampen slipas ojämnheterna ut. Våtputsning tar något längre tid än vanlig slipning, men i gengäld slipper man dammet. Detta är därför den metod att föredra i bebodda hus.

Tips för små reparationer

Små hål eller skador i gipsskivor kan ofta repareras med hjälp av spackelmassa. Skär bort eventuell lös kartong och gips, och fyll därefter ut med härdande massa. Spackla sedan på vanligt sätt när lagningen har härdat.

Om det rör sig om större hål kan reparationen genomföras genom att sätta in en bit Norgips reparationsskiva som spacklas.

Av Norgips reparationsskiva skär man till en trekant med sneda snittytor. Runt det skadade stället skär man ut en motsvarande trekant. Reparationstrekanten läggs på plats och limmas fast med Norgips Gipsbruk eller härdande massa. Därefter spacklas området med spackelmassa eller fint lättspackel.

Före målning och tapetsering

Efter torrputsning måste allt slipdamm avlägsnas innan man börjar ytbehandlingen.

Om målning

Det är lätt att måla på Norgipsskivor och man kan använda nästan alla typer av färg. Spacklade gipsskivor bör grundas över hela ytan innan de målas. Då slipper man skillnader i färgens jämnhet. Tänk på att använda en primer som passar gipsskivor.

 

Om att tapetsera

Norgips gipsskivor är ett bra underlag för tapeter och liknande. Man kan tapetsera direkt på skivorna, men det rekommenderas att grunda först, se föregående avsnitt om målning. Detta är speciellt viktigt när det gäller tunna tapeter. Grundmålningen gör det lättare att ta bort tapeterna när man skall tapetsera nästa gång.