Miljöpåverkan och vårt arbete med hållbarhet

Livscykelanalys

För att vi ska kunna minska vår miljöpåverkan måste vi veta hur vår produktion och våra produkter påverkar miljön idag. Här använder vi bl a en livscykelanalys, ett vedertaget och brett verktyg för att bedöma just miljöpåverkan. Livscykelanalysen beräknar miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från användande av naturresurser till när produkten kasseras. Resultatet av beräkningen kan användas för att korrigera och förändra produktion, material och återbruk och därmed minska miljöpåverkan.

En miljövarudeklaration för en byggprodukt (EPD) såsom exempelvis vår mest använda gipsskiva är en redovisning av resultatet av en genomförd livscykelanalys. En EPD består av delarna; Produktdatablad, metodval och resultat av bedömningen av miljöpåverkan. Det innebär att du som bygger kan jämföra olika produkters miljöpåverkan så länge samma kriterier använts vid bedömningen.

EPD är som sagt ett sätt att redovisa effekter. Det är vad vi gör med den kunskapen som avgör hur vi tar oss framåt på ett bra sätt. Alla vi på Norgips är fast beslutna om att göra rätt.  När det kommer till transporter lägger vi över så mycket vi kan på tågtransporter istället för lastbilstransporter vilket vi beräknar kommer att minska CO2-utsläppen med 3 500 ton per år. När det gäller logistik i våra egna lokaler har vi helt gått över till eldrivna truckar istället för dieseldrivna. Vi har minskat användandet av plast för emballage med 14 ton om året.

Vi samarbetar med Norsk Återvinning i vår produktion. Det innebär mer återanvändning av material vilket tar färre naturresurser i anspråk. Detta samarbete har hittills omfattat mer än 100 000 ton gips. Just återanvändning är något vi fokuserar på och kommer fortsätta fokusera på i vår produktion. Sedan 2013 har vi reducerat CO2-utsläppen per kvadratmeter gipsskiva med 20%. I siffror motsvarar det 4 400 ton CO2 per år. Våra gipsskivor avger ej några skadliga gaser eller partiklar och inget lim används i tillverkningen.

Här kan du kolla upp oss

Vi har produkter som är testade och redovisade (med EPD) hos ett flertal organisationer som jobbar med miljöpåverkan i byggmaterial och byggprojekt. Du hittar alla våra produkter som finns listade här.

Vill du fråga mer om vårt miljöarbete, ta gärna kontakt med oss via telefon, e-post eller via vår chatt här på sidan!

Finns hos din återförsäljare

Du hittar våra produkter hos följande kedjor, samt hos andra välsorterade handlare. Vill du veta vad som är närmast för dig? Ring oss!