Arkivlokaler och föreskrifter

Beskriven konstruktion är ett exempel på utformning enligt Riksarkivets författningssamling RA-FS 1997:3.

Typgodkänning

Föreskrifter

Arkivlokalen skall utföras så att risken för spridning av brand och brandgas från angränsande utrymmen begränsas. Arkivlokalen skall utgöra egen brandcell. Arkivlokalen skall utföras så att den vid brand i angränsande utrymme under 120 minuter ger skydd mot:

  • skadlig upphettning
  • brandgas
  • öppen låga
  • genombränning, och
  • sammanstörtning.

Arkivlokalen skall ges skydd i 120 minuter i följande brandtekniskklass:

  • brandcellsavskiljande (bärande) byggnadsdelar (R)EI 120
  • dörrar (självstängande EI(-C) 120
  • brandspjäll och brandgasspjäll EI 120
  • ventilations- och imkanaler EI 120
  • genomföringar för rör, kablar och ventilationskanaler EI 120

Större arkivlokaler än 1200 m2 skall sektioneras, dels med hänsyn till brand och dels till klimatet. Arkivlokalen skall utföras med material i ytskikt klass B (klass I). Norgips Normal 13 och Brandskiva F 15 tillhör klass A2.

Generellt kan man dela upp arkivlokaler i två grupper, pappersarkiv och dataarkiv.

Pappersarkiv

Vid utförande av arkivlokal för pappersmaterial (pappershandlingar & mikrofilm) får inte temperaturen överstiga 70°C vid relativfuktighet RF = 85%.

Dataarkiv

Vid utförande av arkivlokal för datamaterial (magnetiska & optiska databärare) får inte temperaturen överstiga 55°C vid relativfuktighet RF = 85%.

Nedan redovisad utformning är en generell konstruktion och är baserad på tidigare erfarenheter av isolering mot brand och fukt, inbrottsskydd och magnetisk påverkan. För dataarkiv ska väggen byggas så som förevisas nedan. För pappersarkiv kan pos.5 uteslutas.

Vid förvaring och arkivering av pappersdokument och datamedier finns det ett flertal krav som kan ställas på innerväggarna.

Förutom brandkrav förekommer till exempel skydd mot skadegörelse och skydd mot fukt och vatten. Dessutom kan utförandet av en arkivlokal med likartat arkivmaterial variera från fall till fall då inte enbart arkivmaterialets egenskaper att motstå exempelvis skadlig upphettning ska beaktas utan även faktorer som tex. yttre brandbelastning, verksamheter i närliggande lokaler, byggnadens konstruktion och användning. Riksarkivet har i sin författningssamling RA-FS 2013:4 utfärdat föreskrifter och allmänna råd för förvaring av arkiv hos några statliga myndigheter.

Här under redovisas exempel på innerväggskonstruktioner i enlighet med RA-FS 2013:4. Utformningen av den specifika arkivlokalen ska dock utföras enligt byggnadskonstruktören. Visade konstruktioner gäller vid en yttre brandbelastning på max 800 MJ/m 2 .

Illustration för EI 120 pappersarkiv

Illustration för EI 120 dataförvaring