Arkivlokaler

Beskriven konstruktion är ett exempel på utformning enligt Riksarkivets författningssamling RA-FS 1997:3.

Typgodkänning

Enligt SP, Sverige Provnings- och Forskningsinstitut, finns det idag inga typgodkända konstruktioner för arkivlokaler.

Föreskrifter

Arkivlokalen skall utföras så att risken för spridning av brand och brandgas från angränsande utrymmen begränsas. Arkivlokalen skall utgöra egen brandcell. Arkivlokalen skall utföras så att den vid brand i angränsande utrymme under 120 minuter ger skydd mot:

  • skadlig upphettning
  • brandgas
  • öppen låga
  • genombränning, och
  • sammanstörtning.

Arkivlokalen skall ges skydd i 120 minuter i följande brandtekniskklass:

  • brandcellsavskiljande (bärande) byggnadsdelar (R)EI 120
  • dörrar (självstängande EI(-C) 120
  • brandspjäll och brandgasspjäll EI 120
  • ventilations- och imkanaler EI 120
  • genomföringar för rör, kablar och ventilationskanaler EI 120

Större arkivlokaler än 1200 m2 skall sektioneras, dels med hänsyn till brand och dels till klimatet. Arkivlokalen skall utföras med material i ytskikt klass B (klass I). Norgips Normal 13 och Brandskiva F 15 tillhör klass A2.

Generellt kan man dela upp arkivlokaler i två grupper, pappersarkiv och dataarkiv.

Pappersarkiv

Vid utförande av arkivlokal för pappersmaterial (pappershandlingar & mikrofilm) får inte temperaturen överstiga 70°C vid relativfuktighet RF = 85%.

Dataarkiv

Vid utförande av arkivlokal för datamaterial (magnetiska & optiska databärare) får inte temperaturen överstiga 55°C vid relativfuktighet RF = 85%.

Nedan redovisad utformning är en generell konstruktion och är baserad på tidigare erfarenheter av isolering mot brand och fukt, inbrottsskydd och magnetisk påverkan. För dataarkiv ska väggen byggas så som förevisas nedan. För pappersarkiv kan pos.5 uteslutas.

  Vägg1 x Norgips Brandskiva 15

2 1 alt 2 mm stålplåt

3 1 x Norgips Brandskiva 15

4 45 stålregelstomme med FR 45 s450 & FSKP 45/60 + M45

5 30 mm brandskiva minst 140 kg/m3, t.ex. Paroc FPS 14 (Brandskiva 1355-00). Ej nödvändig för pappersarkiv

6 2 x Norgips Normal 13

7 70 stålregelstomme, R70 s 450 & SKP 70/55 + M70

8 1 x Norgips Normal 13

9 Plastfolie, 0,2 mm PE-folie

10 1 x Norgips Normal 13

11 Fogmassa eller torr fogtätning

Fribärande innertak

12 Skena* SK 70/95/120 infästning i regel s600

13 Regel* R70/95/120 s 400 mm

14 2 x Norgips Brand 15

 * Dimension beror på spännvidd.