Brandskydd efter behov

För byggnadskonstruktörer ger byggnadsdelar av gipsskivor utmärkta möjligheter att med låga resursbehov göra effektiv dimensionering av det brandskydd som önskas för byggnaden.

Effektiva gipsskivor

Gipsskivor är effektiva därför att de kan bygga alltifrån den enklaste brandskyddande vägg till mycket kvalificerade brandväggar. Den stora fördelen med byggnadsdelar av gips är att de kan göras som effektiva rumsuppdelare som avskiljer ljud och brand på önskat sätt samtidigt som de fungerar som väggar med alla de krav som i övrigt ställs. För varje kravkombination kan man dimensionera med minsta möjliga materialåtgång och få alla krav uppfyllda utan att använda resurser för obehövliga funktioner.

Gips har speciella fördelar vid brand

Eftersom gipsen inte hjälper till att sprida branden utan istället dämpar branden, så kan man säga att gipsen innehåller ett passivt brandskydd som fungerar direkt när en brand börjar. Värmen från en brand stiger upp till taket där gipsskivor i takytan och i väggarnas överdel värms upp och börjar avge vattenånga. Syretillgången minskar och brännbara brandgaser späds ut. Ytans temperaturer hålls nere så att inte branden får hjälp att spridas.

Försäkringsbolag kan se en systematik i att hus med gipsskivor i innertak får mindre skador vid en brand än hus med brännbara skivor där det oftare händer att huset brinner ner till grunden. Det är stor skillnad både för den som använder huset och för omgivningen om huset brinner ner till grunden eller om det med hjälp av gipsskivor endast får begränsade skador och rökskador. Ägodelar har inte spolierats av branden. Personliga minnessaker och viktiga dokument finns fortfarande kvar. Omgivningen slipper stora mängder brandrök och av giftiga gaser.

 

Bilden visar ett brandtest, dubbel stomme med två lager gipsskivor per sida. Efter två timmar är det nästan 1000 °C på brandsidan och mindre än 100 °C på motsatt sida.