Brandskyddsisolering av stålkonstruktioner

Inklädning av pelare och balkar av stål med Norgips Normal 13 eller Norgips Brandskiva 15 är ett enkelt och säkert sätt att uppnå önskat brandskydd. Med speciella balkbeslag och profiler utförs arbetet snabbare och lättare och blir därmed mer ekonomiskt än med traditionella metoder.

 

Allmänt

Där brandskyddskravet är R30 eller R60 kan man i många fall använda Norgips Normal 13. I övriga fall används Norgips Brand 15, som med ett enkelt lag uppfyller kravet på 30 minuters brandskydd. Brandskyddet ökas med ytterligare skivlag till dess önskad brandskyddsnivå är uppnådd.

Gips och brand

Vid upphettning sker en kemisk förvandling av gipset i skivan. Det kemiskt bundna kristalliserade vattnet, som utgör ca 21% av gipsskivans vikt, frigörs och gipset kalcinerar. Under tiden som processen pågår är temperaturen på den icke brandpåverkade sidan måttlig, ca 100°C. Med andra ord tar gipsskivan energi från branden. I takt med att vattnet avdunstar uppstår det sprickor i skivan. Brandskivans speciella uppbyggnad och starka armering håller den samman också en stund efter att allt vatten avdunstat. Brandskivan står därför på plats och skyddar längre än vanliga gipsskivor.

Norgips brandskiva 15

Norgips Brand 15 är en gipsskiva med speciellt goda brandskyddande egenskaper. Den är obrännbar med kraftig glasfiberarmering och har tillsatt brandhämmande material. Norgips brand 15 är 15 mm tjock och kan bearbetas, monteras, spacklas och ytbehandlas på samma sätt som vanliga gipsskivor.

Brandklassning

Norgips kartongklädda gipsskivor har följande klassbeteckningar:

  • A2-s1, d0: Reaktion på brand, obrännbart material
  • K210: Beklädnadsklass, tändskyddande beklädnad.

Motstånd efter behov

De föreliggande konstruktionerna är brandprovade i England och utvärderade av SP SITAC. Samtliga krav på brandmotstånd uppfylls genom brandskydd med Norgips Brand 15. Ju fler lager, dess högre brandskydd.

Stål och brand

Stål är ett obrännbart material, men det mister sin bärighet vid höga temperaturer.
Vid 500° C kommer det att ha endast ca hälften av sin lastbärande kapacitet kvar.  Det tar längre tid att värma upp en stor och kraftig stålprofil, den har därför större brandmotstånd än en tunnare profil.

Två metoder för inklädnad:

Med balkbeslag og hörnprofil

Balkbeslagen (PEDI) trycks in över profilflänsen och hörnprofilen (LP 50) skruvas fast så att den bildar hörn för att fästa gipsskivan i.
Vid flera lag förskjuts gipsskiveskarven på hörnen såsom bilden visar.

 

Med PHL profiler

Till hålprofiler används PHL (pelarhörnlist) på hörnen och som tvärstag på var 1200 mm. PHL profilerna fästs med skruv eller skjuts fast.

 

Här hittar du en broschyr om brandskyddsisolering.