Ljuddämpning med gipsskivor och stålregel

Norgips skivor har i sig själva goda ljudisolerande egenskaper. Konstruktioner med gipsskivor på stomme av stålprofiler är en lätt konstruktion. Om hålrummet är utfyllt med mineralull ger konstruktionen goda ljudtekniska egenskaper. Längre ner här på sidan hittar du en kort instruktionsfilm kring detta.

Ljudklasser

I de flesta fall är väggens ljudisolering bättre än vad som anges i Val av väggrupp. En vägg som t.ex. är placerad i ljudklass 44 dB, har laboratoriemätts till 51 dB. Detta är gjort för att ge största möjliga säkerhet för att förväntade resultat ska kunna uppnås även i praktiken. Vid placering i ljudklasser har inte hänsyn tagits till genomföringar av installationer och liknande. Genomföringar försämrar resultatet med 5-10 dB vilket måste tas med i beräkningen, speciellt i väggar med höga ljudkrav. Tag kontakt med en ljudkonsult för att säkra konstruktionens ljudvärden, speciellt om konstruktionen innehåller flera komplicerade anslutande byggnadsdelar.

Ljudklassade detaljer

Detaljerna i denna vägledning är utformade så att gipsskivväggens ljudmässiga egenskaper kvarstår vid anslutning till andra byggnadsdelar. Ingen hänsyn har tagits till ljudegenskaperna hos den anslutande väggen. Dessa måsta uppfylla samma krav som gipsskivsväggen för att konstruktionen ska ge ett fullgott resultat.

Utvidgat frekvensområde

Tidigare mättes ljud i frekvensområdet 100-3150 Hz. De svenska standarderna SS 25267:2004 och SS 025268 efterfrågar idag ljudmätningar gjorda i frekvensområdena 50-3150 samt 50-5000 Hz. Denna koppling mellan standarder och ljudklasser finns att läsa om i Föreskrifter och lagar > Val av väggrupp > Förutsättningar.

Flanktransmission

En byggnadsdel med goda ljudisolerade egenskaper är i sig själv inte tillräcklig för att uppnå god ljudisolering. Anslutande byggnadsdelar måste ha motsvarande eller bättre egenskaper. Ljudet får inte heller kunna fortplanta sig genom flankerande väggar. Därför måste:
– flankerande väggar ha minst samma ljudisolerande egenskaper som innertaket/mellanbjälklaget.
– alla anslutningar vara tätade.

 

 
  1. Minst 90 mm betong.
  2. Fog, minimum 20 mm med mineralull.
  3. Ljudtätning, torr fogtätning.

Golvet måste brytas med en fog min 20 mm för att uppnå samma ljudmässiga kvalitet som väggen. Fogen är inte nödvändig vid betongtjocklek min 160 mm.

Tätning för ljudisolering

En god ljudisolering kan bara uppnås om ljudläckage till andra byggnadsdelar förhindras. Vid anslutning mot gipsskivor rekommenderas spackling med pappremsa. Läs Norgips 6:2 Spackling av gipsskivor. Tätningen mot andra material kan utföras med fiberduk eller torr fogtätning. Fiberduk används vid stålstommens anslutningar mot andra byggnadsdelar. Fiberduken bör vara minst 4 mm. Andra tätningsmetoder kan användas under förutsättning ljud kraven uppnås. Fogmassa i kombination med fiberduk vid stålstommens anslutningar, kan ersätta torr fogtätning. Vid flera lager gipsskivor monteras fogen på det första och innersta lagret. Ljudtätningens omfattning beror på gipsskivväggens ljudmässiga kvalitet. Vid beskrivning av konstruktion och detaljer speciellt för högre ljudklasser än 35 dB, föreskrivs torr fogtätning typ EPDM-list, placerad dels på skenans eller regelns båda sidor, dels på undersidan vilket motsvarar normal standardplacering från stålprofiltillverkarna.

 

Torr fogtätning är ett komplett system för ljudtätning. Tätningen utföres med EPDM-list som limmas på stålprofilen. Ljudtätningen erhålls dels mellan stålstommen och anslutande byggnadsdelar, dels mellan gipsskivorna och stommen. Både skena- och regelprofiler kan levereras med EPDM-list i olika antal och placering. Lös EPDM-list kan också levereras.

Observera!

Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission.

För att uppnå de förväntade resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma eller bättre kvalitet än vald konstruktion.

Dörrar

Ljudisoleringen blir sämre när väggytan bryts av dörrar eller andra öppningar. Resultatet beror på ljudklassen på väggen och dörren samt ytförhållandet mellan dem.

Principen för dubbelkonstruktioner

Ljudvågor är energi som fortplantas genom medier som tex luft eller väggar. Ljudvågens längd avgör vilket material som är effektivast för att stoppa dess framfart. Idag mäter man ljud från 50 till 5000 Hz enligt krav i svenska standarder. Genom att bygga två åtskilda väggar bredvid varandra, en dubbelkonstruktion, blir energin i ljudvågen reducerad två gånger. Dessutom fortplantas inte ljudet genom väggen lika lätt som om väggen varit homogen, eftersom ljudbryggor saknas från ena vägghalvan till den andra.

 Enkelväggar

 

Även en enkel vägg ger god ljudreduktion, med gipsskivor monterade på var sida stommen.

 

Dubbelväggar

 

Väggen består av två helt åtskilda stommar. Denna väggtyp ger bäst ljudreduktion. Här avgör avståndet mellan stommarna ljudreduktionen.

 

Påsalningsväggar

 

En befintlig vägg kan ljudförbättras. Principen för dubbelkonstruktioner kan också användas till påsalningsväggar genom att inte montera stommen mot eller i befintlig vägg.

 

Mot gipsskivekonstruktioner

 

 

 

Mot andra konstruktioner

 

T-skarv

Vid skivmontage ska skarvarna vara understödda. Skivorna monteras in i stommen. Om skarven inte är understödd kan man skarva två skivor genom att skruva in skivorna i en T-skarv. Denna ser ut som ett T i genomskärning och finns i längderna 2,4 eller 3,0 m. Benet ligger mellan skivornas kortkant och skivorna skruvas var för sig in i taket på T. Detta görs i samtliga lager gipsskivor.

En film om att sätta ljuddämpande gipsskivor

Här får du en guide i hur du på ett enkelt sätt monterar ljuddämpande gipsskivor.