Ljudkrav

Här kan du läsa en sammanfattning av Boverkets ljudkrav för byggnader.

Luftljudsisolering

Luftljudsisolering är ett mått på byggnadens förmåga att reducera luftburet ljud mellan två utrymmen. Luftljudsisoleringen beror bl.a. på egenskaperna hos skiljytan, dvs. väggen, bjälklaget etc. men även angränsande konstruktioner har också stor betydelse. Luftljudsisolering uttrycks i R’w eller R’w + C50-3150, ju högre värde desto bättre ljudkomfort.

Anpassningstermen C50-3150 innebär att hänsyn tas till ett utökat frekvensområde. För komplett information om föreskrifter och allmänna råd på området hänvisas till BBR 10, BFS 2002:19 samt Svensk Standard SS 25267:2004 och SS 025268.

Ljudkrav i Boverkets Byggregler (BBR 7)

I BBR, kap 7, föreskrivs att byggnader skall utformas så att uppkomst och spriding av störande ljud skall begränsas. Reglerna gäller för bostäder och för lokaler. För definitioner hänvisas till SS 252 67 för bostäder resp. SS 02 52 68 för lokaler.

Byggnader och deras installationer skall utformas så att ljud från byggnadens installationer, från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta skall ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, skall särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas.

Föreskrifternas krav på byggnaden är uppfyllda om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C enligt SS 252 67 för bostäder eller enligt SS 02 52 68 för respektive lokaltyp uppnås.

Ljudklasser

För att gruppera ljudegenskaper delar man in de olika kraven i Svensk Standard för bostäder och lokaler i fyra ljudklasser.

Ljudklass A – Ljudklassen motsvarar mycket goda ljudförhållanden.

Ljudklass B – Ljudklassen motsvarar tydligt bättre ljudförhållanden än ljudklass C.

Ljudklass C – Ljudklassen motsvarar ljudförhållanden som är avsedda att tillämpas som minikrav i svenska byggnader.

Ljudklass D – Ljudklassen motsvarar ljudförhållanden som är avsedda att tillämpas när ljudklass C inte kan uppnås, t.ex. i samband med ombyggnad.

Här kan du läsa lite mer.