Att undvika sprickor i gipsväggar

Gips är ett stabilt material med små rörelser. Det är bara i samband med mycket långa väggar eller stora takytor som man måste ta hänsyn till rörelser på grund av förändringar i temperatur och fuktighet. Det kan man göra genom att t.ex. använda dilatationsfogar. Däremot kan man nästan aldrig undvika rörelser mellan anslutande byggnadsdelar och gipsskivorna eftersom de "arbetar" olika. För att slippa det problemet är det viktigt att anslutningar görs på ett sådant sätt att sprickbildning undviks och rörelser och sättningar fångas upp.

Sprickor

Det är svårt att undvika sprickor i ytbehandlingen när man gör anslutningar till andra material.

Tejpning, där man pressar in spackelremsan mot anslutande byggnadsdelar är en metod som gör att eventuella sprickor blir mer ”exakta”, men metoden kräver att anslutande material är någorlunda jämnt.

Gör man anslutningarna med fogar som fylls med elastisk fogmassa kan man slippa sprickbildning helt och hållet. Metoden är också lämplig för anslutning mot ojämna ytor som t.ex. tegelväggar. I de fall fogmassan syns kan man använda kantlist på gipsskivorna.

Två metoder att undvika sprickor

Tejpning med spackelremsa mot byggnadsdelar i
annat material gör att eventuella sprickor i ytbehandlingen blir mer exakta.

Man kan undvika sprickor helt om man använder elastisk fogmassa vid anslutningar mot byggnadsdelar i andra material. Man bör då använda kantlist på gipsskivorna.

 

Mindre sättningar, rörliga fogar

Vid anslutning av väggar mot tak kan man behöva använda rörelsefogar. Metoden kan ta upp rörelser och sättningar på upp till 10 mm. Mot tak fäster man skenan på vanligt sätt, och reglarna – som måste vara minst 15 mm kortare än vägghöjden – skall inte fästas i takskenan.

Gipsskivorna med kantlist avslutas 15 mm från taket. De fästes bara mot reglarna – inte mot takskenan. Infästningen till reglarna skall placeras minst 25 mm under takskenans flänsar.

I botten av fogen lägger man en bottenfyllning som fogmassan kan glida på. Man kan t.ex. använda en tejp som fogmassan inte fäster på eller en stopplist i gummi. Fogen fylls med fogmassa som måste vara så elastisk att den klarar att tryckas samman mellan 5 och 15 mm.

Rörlig fog med plats för 10 mm sättning

  • Takskenan monteras på vanligt sätt.
  • Reglarna skall vara 15 mm kortare än vägghöjden. De skall inte fästas i takskena.
  • Mot takskenan fäster man en gummitopplist eller en tejp som fogmassan inte fäster på.
  • Montera kantlist på skivorna som avslutas 15 mm från taket. Skivorna fästes bara vid reglarna.
  • Fogen fylls med fogmassa som är tillräckligt elastisk.

Större sättningar, teleskopanslutningar

Vägganslutningar mot tak eller våningsplan kan göras med teleskopanslutning som kan ta upp 40 mm sättning. Se de tre principlösningarna.

Teleskopanslutning kan man också använda när man utnyttjar trästomme, men då måste man använda en stålskena högst upp på väggen.

Stålskena ovanpå väggar med trästomme när man vill använda teleskopanslutning. Skivorna fästs bara mot reglarna – inte mot skena.

Teleskopanslutning med max 20 mm nedböjning

1. 3 lag 13 mm gipsskiva.

2. Förstärkningsskena.

3. Reglarna avslutas med aktuellt avstånd från botten av skenorna, högst 40 mm.

4. Skivtäckningen skall överlappa skivorna i toppen med minst 20 mm. De fästes bara vid reglarna.

a. Max 40 mm.

b. Min 20 mm.

Teleskopanslutning med möjlighet för max 30 mm nedböjning

1. Förstärkningsskena med fiberduk.

2. Reglarna avslutas med aktuellt avstånd från botten av skenorna, högst 40 mm.

3. Skivorna skall överlappa takskenans flänsar med minst 20 mm. De fästes bara vid reglarna.

a. Max 30 mm.

b. Min 20 mm.

Dilatationsfogar

I väggar och tak med större längd eller utsträckning än 10-12 meter bör man sätta in dilatationsfogar. När man gör dilatationsfogar måste både gipsskivorna och bakomliggande konstruktion brytas. Fogen mellan skivorna kan fyllas med fogmassa. Det finns också speciella dilatationsband. Gipsskivan har i sig själv mycket små fukt- och temperaturrörelser, ca 0,5 mm/m vid relativ  luftfuktighet mellan 30-90%, därför behövs dilationsfogar för att ta upp dessa rörelser.

Dilatationsfogar kan göras med hjälp av fogmassa. Lägg märke till att man använt kantlister på skivorna.

Det finns också speciella dilatationsfogband.