Brandkrav

När det gäller brandskydd för en byggnad finns en del krav att ta hänsyn till. Alla byggnader tillhör en byggnadsklass, och skall dessutom klassificeras utifrån verksamhet. Norgips gipsskivor har alla antingen ett obrännbart ytskikt och/eller en tändskyddande beklädnad.

Verksamhetsklasser

Boverket har i sin Regelsamling för byggande delat in byggnader i olika verksamhetsklasser, utifrån faktorer som påverkar säkerheten i det fall det skulle börja brinna. Klasserna delas in i Vk1 – Vk6.

Syftet med systemet med verksamhetsklasser är i stort att underlätta och släta ut frågetecken kring dimensionering samt att skapa en bild av vad som krävs när en viss typ av byggnad/verksamhet skall byggas.

Klassificeringen utgörs av huruvida personerna som vistas i lokalerna är vakna, har kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter samt deras möjligheter att utrymma själva.

Byggnadsklasser

Likväl har Boverket delat in byggnader i olika tekniska byggnadsklasser. Dessa är Br 0 – Br 3, där Br 0 utgör den byggnadsklass för var de högsta kraven ställs.

Syftet med indelningen är att gruppera byggnader efter skyddsbehov i fyra klasser för att ge en tydlig bild på vilka krav som ställs på respektive byggnad samt för att ange vilka byggnader som erfordrar analytisk dimensionering.

Kraven bestäms av våningsantal, byggnadsarea och verksamhet (verksamhetsklass).

Klassbeteckningar – Brandtekniska klasser

Beroende på hur klassbeteckningarna är konstruerade går att avläsa huruvida krav för bärverk eller avskiljning avses samt vilka egenskaper konstruktionen har vid en brandpåverkan. Dessa klasser innebär:

R = Bärförmåga
E
 = Avskiljning
I = Isolering
W = Begränsad strålning

Klasserna kan kombineras med:
bokstavstillägg M, C, S samt sifferbeteckning 15-360.

Material

Obrännbart, brännbart och svårantändligt

Produkter och material klassas ur brandsynpunkt som obrännbara, brännbara och svårantändliga. Obrännbara material betecknas A1 och A2, där A1 är helt obrännbara material, t.ex betong och A2 innebär att den obrännbara produkten innehåller viss form av brännbart material, t.ex gipsskivor och mineralull.

Tändskyddande beklädnad

Klassen K210/B-s1,d0 avser tändskyddande beklädnad. Med tändskyddande beklädnad menas obrännbart eller annat för ändamålet lämpligt material, som under minst 10 minuter hindrar bakomliggande brännbara materials antändning.

Syftet är att underlätta utrymning och ge räddningstjänsten mertid för släckinsats innan materialet bakom antänds och förvärrar brandsituationen. Exempel på tändskyddande beklädnad är < 9 mm gipsskiva.

Ytskikt

Ytskikt syftar på den yttre delen (t.ex. tapet) av en byggnadsdel eller beklädnad som kan bli utsatt för brandpåverkan i ett tidigt skede av en brand. EU-systemet för detta är uppbyggt med begynnelsebokstav A, B, C, D, E eller F, där A står för obrännbart, B-D för brännbart, E för att ett visst droppkrav är uppfyllt och F för att inga krav ställs. Till begynnelsebokstaven finns s och d som tillägg. S står för rökklass, där s1 är den bästa och s3 den sämsta rökklassen. D står för droppklass, där d0 är den bästa och d2 den sämsta droppklassen. Ytskiktsklasserna i Sverige ser ut som följer:

  • Ytskikt klass B-s1,d0 (t.ex. normal målningsbehandling på betong eller gipsskiva med pappskikt.)
  • Ytskikt klass C-s2.d0 (t.ex. vanlig papperstapet med vikt <175 g/m2 på betong- eller gipsskiva med pappskikt.)
  • Ytskikt klass D-s2,d0 (t.ex. obehandlad träpanel.)

Ovanstående information är hämtad från Boverkets Regelsamling för byggande samt Brandskyddsföreningens Brandskydd i boverkets byggregler. Mer information om brandkrav finns att hämta på Boverkets hemsida.