Ett och två lag Golvskivor

När du ska lägga golv behöver du ett bra underlag. Gipsskivor fungerar ofta bra då de inte påverkas av temperaturskillnader. Nedan följer tre olika konstruktionslösningar gällande Norgips Golvskiva: 1 lag Golvskivor på träunderlag, flytande golv med 2 lag Golvskiva på fast underlag och 2 lag skivor på isolerande material.

1. 1 lag Golvskivor på träunderlag

Den här lösningen används ofta vid renovering för att plana ut ett slitet trägolv. Vid mindre ojämnheter läggs det med ett lager lump-papp, korksmulpapp eller motsvarande under skivorna, men vid större ojämnheter kan det vara nödvändigt att först jämna ut med spackelmassa innan skivorna läggs på plats. Skivorna monteras vinkelrätt mot riktingen på underlaget som bilden visar. De läggs alltid med skarvarna förskjutna minst 600 mm.

Infästning i underlaget

Skivorna fästes med Norgips skruvar H 41 HL. Det är viktigt att skruvarna inte hamnar i sprickor i underlaget eftersom det ger sämre fäste. Det kan också medföra att skruven arbetar sig upp igen. Tunn ytbeläggning eller heltäckningsmatta kräver alltid skruvat underlag.

Om man skall lägga parkett eller något annat trägolv ovanpå skivorna, kan skivorna monteras flytande genom att limmas samman kant i kant. Både lång- och kortsidor måste limmas. Använd så mycket lim så att det trycks upp ur skarvarna när skivorna pressas samman. Överflödigt lim kan skrapas bort med en spackel eller skäras bort när det torkat. Lämpliga limtillverkare är Ardex, Bostik och Casco.

Golvskivorna måste ha helt stödjande underlag och slitna eller böjda golvplankor kan behöva spacklas

Skruvavstånd:

a. Längs skivkanterna max. 200 mm Inne på skivan, max. 200 mm

b. Till skivans kant max. 20 mm, min. 10 mm

2. Flytande golv med 2 lag Golvskiva på fast underlag

Norgips Golvskiva kan läggas som flytande golv på olika underlag av trä eller direkt på annat fast undergolv. Till flytande golv skall man alltid använda 2 lag golvskivor. Flytande golv med bara 1 lag skivor rekommenderas endast då trägolv eller parkett skall läggas ovanpå. Dessutom ger 2 lag skivor bättre ljuddämpning och bättre brandskydd än 1 lag.

Läggning på golvbrädor, spån- eller plywoodskivor

Om underlaget är plant kan skivorna läggas direkt på dessa underlag. Vid små ojämnheter läggs t.ex. ett lager lump-papp eller korksmulpapper under det första laget. Större ojämnheter måste däremot planas ut med lämplig spackelmassa.

Första laget

Första laget skall läggas vinkelrätt mot riktningen på undergolvet. Skivorna läggs med förskjutna skarvar, förskjutningen skall vara minst 300 mm.

Andra laget

Innan man lägger lag 2 måste damm och smuts avlägsnas. Använd gärna dammsugare.

Andra laget läggs vinkelrätt mot det första laget så att inga skarvar ligger parallellt i de två lagen. De bägge lagen skall hellimmas med t.ex. golvlim från Ardex, Bostik eller Casco.

Lägg på limmet med t.ex. en tandspackel och limma flödigt. Skivorna trycks ned i limmet så att det uppstår full kontakt mellan de två skivlagren. Det är bra om limmet kommer upp genom skarvarna. Skrapa av överflödigt lim innan det torkar. För mer information: se limtillverkarens anvisningar.

Hörn och ändar kan eventuellt belastas eller fixeras med skruvar som tas bort när limmet torkat.

För att säkerställa god kontakt mellan de två lagen kan skivorna också fästas samman med häftklammer, max. längd 25 mm. Använd lämplig häftpistol.

3. 2 lag skivor på isolerande material

Den här konstruktionen ger den bästa ljuddämpningen samtidigt som den förbättrar värmeisoleringen.

Den passar på alla torra golvkonstruktioner, i bostäder, hotell, kontor och liknande som bara utsätts för normal gångbelastning.

Konstruktionen kan användas på lägenhetsskilljande bjälklag, på golv av bräder, spån- eller plywoodskivor och på betongplatta.

1. Undergolv av betong, plank, spån- eller plywoodskivor

2. Eventuell diffusionsspärr

3. Isolerskivor

4. Det första laget Golvskivor läggs på tvären av isolerskivorna med alla skarvar förskjutna i förhållande till isolerskivorna

5. Lim

6. Det andra laget Golvskivor läggs på tvären av första laget och med alla skarvar förskjutna i förhållande till första laget

Isoleringsskivor

Man kan använda skivor av cellplast eller mineralull med tillräcklig densitet och tryckstyrka. Det är viktigt eftersom prover visat att konstruktionens förmåga att uppta punktbelastning främst beror på isoleringsunderlagets styrka.

Erfarenhetsmässigt måste t.ex. cellplastskivor ha en densitet på minst 30 kg/m3. I övrigt hänvisas till respektive tillverkares anvisningar.

Isoleringsmaterialets tjocklek bestämms av aktuella behov men skall vara minst 20 mm.

Uppbyggnad

Det kan vara nödvändigt att börja med en utplaning av golvet. Därefter läggs en kantlist längs alla väggarna. Listen skall vara lika hög som isoleringsskivorna som i sin tur skall ligga tätt mot varandra.

Eventuell diffusionsspärr skall föras upp längs kanterna till överkant på golvskivan. I övrigt avhänger spärrens placering av aktuella förhållanden.

Golvskivor

Vid läggning av golv på isolerskivor skall man alltid använda 2 lager golvskiva såvida ytskiktet inte är tryckfördelande som t.ex. parkettgolv, då räcker det med 1 lag Norgips Golvskiva.

Läggningen av golvskivorna görs på samma sätt som beskrivs för flytande golv på fast underlag, se lösning nr 2. Samtliga lag skall läggas vinkelrätt mot föregående så att det inte uppstår parallella skarvar mellan  isolering och golvskivor.

Bägge skivlagren skruvas eller spikas fast i kantlisten.

OBS! Diffusionsspärrens placering är en fråga om dimensionering som beror på aktuella förhållanden. Isolerskivornas typ och tjocklek dimensioneras, men måste vara minst 20 mm.