Lägga golv – att tänka på

När du ska lägga golv finns det några viktiga saker att tänka på. Lagring av Gipsskivor skall ske på en helt plan yta undvika sprickor och andra deformationer. Före montage skall skivorna förprepareras, hanteras och tillpassas. Olika många lag skivor skall också användas vid olika underlag.

Förberedelser vid golvläggning

För golvläggning i samband med nybyggnation måste underlaget vara plant och rent från damm och smuts.

Vid renovering krävs det ytterligare förberedelser. Existerande golvbeläggning, heltäckningsmatta eller liknande skall tas bort. Undersök om avståndet från dörrunderkanter till ovankant av färdigt golv är minst 10 mm, annars måste dörrarna höjas. Ta bort alla golvlister, golvsocklarna kan däremot få sitta kvar.

Om golvet skall isoleras med cellplast- eller isoleringsskivor måste alla lister tas bort. Rengöring och avfettning skall göras före läggning av golvskivorna.

Hantering och lagring

För att skivorna skall kunna hålla sig raka och plana under transport och lagring levereras Norgips Golvskivor alltid på pall från fabrik.

Om skivorna måste lastas om är det viktigt att placera dem på ett helt plant underlag. För skivor som skall användas till flytande golv är det speciellt viktigt att undvika deformering under lagringen.

Om lagringen sker utomhus måste skivorna täckas över så att de inte utsätts för regn eller vattenstänk.

Kapning och tillpassning

Om ytbeläggningen är parkett eller heltäckningsmatta räcker det att spackla eventuella hål och skador som uppstått under monteringen.

Är beläggningen däremot tunn, t.ex. vinyl eller linoleum, måste man göra en noggrann skarv- och punktspackling med lämplig golvspackelmassa. Skarvar och lagningar måste slipas och slipdammet avlägsnas innan ytbeläggningen limmas på.

Flytspackling med självplanande massa får inte göras på flytande golv. Det kan skapa spänningar med ojämnheter och sprickor i ytmaterialet som följd. Se Norgips Gipsskivespackling här.

Grundning

Då speciellt höga krav ställs på undergolvet som t.ex. läggning av klinkers, rekommenderas först en primer och utföres då enligt bruksanvisning för aktuell typ av golvspackel.

Innan skivorna monteras

För golvläggning i samband med nybyggnation måste man se till att underlaget är plant och rent från damm och smuts. Om golvet skall isoleras med cellplast- eller isoleringsskivor måste alla lister tas bort. Rengöring och avfettning skall göras före läggning av golvskivorna.

Vid renovering gäller dessutom:

  • Befintlig beläggning och lister skall tas bort.
  • Golvlister kan sitta kvar om golvet inte skall isoleras, annars måste alla lister tas bort.
  • Kontrollera att det blir min 10 mm avstånd mellan underkant på dörrar till överkant på färdigt golv. Om inte måste dörrarna höjas.
  • Mindre ojämnheter på befintligt golv kan jämnas ut genom att lägga in lump-papp eller liknande. Vid större ojämnheter måste golvet jämnas ut med golvspackel.

Hantering av skivorna

För att Norgips golvskivor ska levereras raka kommer de på pall. Det är mycket viktigt att de är plana och raka. Var därför försiktig om skivorna måste lastas om. Se till att de placeras på ett plant underlag och att de täcks över vid förvaring utomhus för att undvika regn och vattenstänk.

Kapning och tillpassning

Golvskivorna har raka och exakta kanter för att man skall kunna montera dem tätt mot varandra. Tillpassningen gör man med fintandad såg för att få kanterna att bli så exakta som möjligt.

Efter montering

Om man avser att lägga en tunn beläggning på gipsskivorna måste man göra en mycket noggrann punkt- och skarvspackling med golvspackel. Lagningar och skarvar måste slipas och allt slipdamm tas bort innan beläggningen monteras.

När man lägger parkett eller mattor räcker det att spackla skruvhål och eventuella ojämnheter i golvskivorna. Skall man sätta kakel eller klinker på golvskivorna bör skivorna behandlas med primer över hela ytan för att undvika för snabb uttorkning av kakelfixet.

OBS! Till flytande golv skall man inte använda flytspackel av självplanande typ. Det kan skapa spänningar som orsakar sprickor och ojämn yta.

 

Projektering och montage

Norgips Golvskiva är en 13 mm tryckfast gipsskiva speciellt utvecklad för att kunna klara de påfrestningar som den utsätts för som undergolv i ett bostadshus. Skivan består av en glasfiberarmerad gipskärna mellan två lager extra stark kartong. Golvskivan har rak kant utan försänkning och dess format, vikt och styrka skiljer den från vanliga gipsskivor för väggar och tak.

Om man använder olika skivtyper i en 2-lags konstruktion är det viktigt att golvskivan ligger överst.

Användningsområden

Norgips Golvskiva är avsedd som underlag för parkett, golvplattor, heltäckningsmattor, vinyl- eller linoleumgolv, klinker med mera. För tunna material är det viktigast att underlaget rör sig så lite som möjligt. Detta krav uppfylls av Norgips Golvskivor.
1. Vid renovering av trägolv används golvskivan ofta för att plana ut ojämnheter i golvet. Oftast räcker det med ett lag.
2. Till flytande golv skall 2 lag Golvskiva användas – en lösning som bl.a. ger bättre ljuddämpning än ett lag. Det krävs ett fast underlag av t.ex. golvbrädor, spån- eller plywoodskivor.3. Ännu bättre ljuddämpning får man med 2 lag Golvskiva på ett isolerande lager. Det ökar samtidigt värmeisoleringen, och lösningen kan användas på alla hårda underlag.
På golv som kan komma att utsättas för belastning av tungt rullande material bör man söka andra lösningar. Detsamma gäller ytor som utsätts för kontinuerlig rullstolsbelastning. Om du är osäker – kontakta Norgips.

Brandsäker

Som alla andra gipsskivor är Norgips Golvskiva brandsäker. Skivan klassificeras som A2, s1, d0 och Tändskyddande beklädnad, och ger ett brandskyddande tillägg till golvkonstruktionen.

Ljuddämpning

Golvskivan dämpar stegljud och bästa resultat nås med två lag skivor flytande på isolerskivor eller stegdämpningsmattor. Speciellt vid renovering kan det vara svårt att få tillräcklig ljudmässig förbättring mellan våningsplanen. Ett extra innertak på våningsplanets undersida kan då vara en god lösning.

Fukt

Norgips Golvskiva tar inte skada av kortvarig fuktpåverkan, men som andra gipsskivor tar den lättare skada eller deformeras i vått tillstånd.