Göra installationer i vägg

Norgips gipsskivor monterade mot stålreglar ger möjlighet till att fritt dra fram alla typer av installationer i hålrummet, även de mycket platskrävande.

 

Installationsöppna väggar

Håltagning tvärs genom väggen påverkar väggens ljud- och brandegenskaper negativt och bör undvikas.

Installationshål

Norgips väggreglar är försedda med installationshål i båda ändar. Detta gäller inte förstärkningsreglar. Om det erfordras ytterligare plats kan hålen i reglarna utvidgas eller nya hål utföras med därför avsedda specialverktyg. Med hänsyn till reglarnas stabilitet bör hålbredden inte överstiga 40% av regelbredden.

Gäller det större rör eller kanaler kan en ursparning i regelverket göras. Ursparningar ska planeras så att de inte påverkar väggens stabilitet.

 

Gipsskivväggar är installationsöppna. Alla typer av rör, kablar, kanaler med mera kan dras i hålrummet. Om det erfordras är det lätt att göra extra installationshål i reglarna eller utvidga de befintliga bara inte hållfastheten påverkas.

El-installation, brand

Hålrummet ska vara 100% utfyllt med stenull i regelfack där eldosor installeras. Väggar i klass EI120 kräver specialprojekterade eldosor.

Runt el-dosor i brandklassade väggar ska hela regelfacket fyllas ut med stenull.

El-installation, ljud

Ljudtransmission genom eldosor och elrör skall undvikas. Ej använda anslutningar i dosorna skall proppas. Eldosor i de två väggsidorna förskjuts minst 600 mm horisontellt. Då detta ej är möjligt förskjuts dosorna minst 800 mm vertikalt.

I ljudisolerande väggar ska el-dosor förskjutas från väggsida till väggsida med minst 600 mm horisontellt eller minst 800 mm vertikalt.

Vatten och ventilation

När rör, kanaler och dylikt dras i och speciellt genom gipsskivväggar skall speciella åtgärder vidtagas för att säkra väggarnas brand- ljud- och styrkemässiga egenskaper. Vi rekommenderar att information inhämtas från producenter av rör, kanaler och andra branschspecialister.

Vatten och ventilation, brand

Ska installationer dras genom brandklassade väggar måste genomgången tätas med brandtätningsmassa. Genomgången måste i sig uppfylla de ljud- och brandkrav som gäller för väggen.

 

 

Fogen mellan gipsskivorna och rör eller kanaler skall tätas med brandtätningsmassa.

Vatten och ventilation, ljud

Rör, kanaler och dylikt kan försämra ljudisoleringen om de skapar kontakt mellan de båda vägghalvorna eller om genomföringen inte är tillräckligt tät. Tätning runt genomföringar kan utföras med fogmassa.

 

Fogen mellan gipsskivorna och rör eller kanaler tätas med fogmassa.