Montera gips på träregel

Gipsskivor på trästomme används ofta som invändiga väggar i bostäder, men också i andra typer av byggen. Väggar med trästomme kan vara bärande samtidigt som de är både brand- och ljudisolerande.

1. Tak- och golvregel fästes per 400600 mm.

2. Reglar var max 600 mm.

3. Ev. kortlingar på 1/2 vägghöjd. Gäller för några bärande väggar.

4. Första lagret skivor.

5. Andra  och följande  lager skivor förskjuts ett regelavstånd. Eventuella skivskarvar i höjd skall också förskjutas min. 300 mm.

6. Fäste längs skivkanter: Skruvar var 200 mm. Fäste inne på skivor: Skruvar per 300 mm. Vid flerlagsbeklädnad kan avstånden i det / de innersta skivlaget ökas till 500800 mm när väggarna inte skall brandklassas.

7. Eventuell hålrumsisolering.

8. Ljudtätning vid golv, tak och andra anslutningar.

9. Spackling över skarvar och fästpunkter.

10. Ytbehandling.

Trävirke och Skivtyper

Använd alltid hyvlat och torrt material med en anläggningsyta mot skivorna på min 36 mm.
De vanligaste skivtyperna är Norgips Normal, Hård Väggskiva och Brandskiva.

Tre väggtyper

Det är tre huvudtyper som ofta återkommer, men det finns givetvis många andra konstruktionsmöjligheter.

 

1. Påsalningsväggar/schaktväggar 1 eller 2 lager skivor på en sida av stommen. Ev. hålrumsisolering.

 

2. Enkelväggar 1 eller 2 lager skivor på båda sidor av stommen. Ev. hålrumsisolering.

3. Dubbelväggar Två stommar med min avstånd 20 mm. 2 eller 3 lager skivor på båda sidor. Alltid hålrumsisolering.

 

Fäste av regel

Golv- och takregel spikas, skruvas eller skjuts fast per 400–600 mm. Mot gipsskivetak fästes regeln mot ovanliggande konstruktion. Är detta inte möjligt fästes konstruktionen direkt i gipsskivorna med hjälp av pluggar.

Reglar

Använd reglar i hela längder. Reglarna skråspikas och normalt regelavstånd är s 450 mm för 900 mm skivor och s 600 mm för 1200 mm skivor, men andra avstånd kan krävas. Kom ihåg riktig placering vid öppningarna.

Kortling

Pga. brandmässiga orsaker krävs till några väggar att stommen utförs med kortling, t.ex. vid skivmontering i ett lager. Kortling, ofta samma dimension som reglarna, fästes på reglarna, t.ex. med spik eller skruv.

Ljudisolering

Ljudisolering med fogmassa används som regel bara vid beklädnad i flera lager. Den placeras då bäst vid det innersta skivlaget. Där ljudisolering krävs görs den vid gipsskivornas anslutning mot alla andra byggnadsdelar. Tätningen kan förstärkas med EP-duk eller EPDM list bakom bjälkar och anslutningsreglar.

 

Ljudisolering med fogmassa mot golv, tak, och även mot andra väggar.

Ev. EP-duk eller EPDM list under syll och ovanpå hammarband samt mellan regel och anslutande byggnadsdel.

Akustikprofiler monteras så att de skruvas i underkant.

Skivmontering

Använd skruvar. Det går fort och ger ett bra fäste. Börja mitt på skivan och arbeta ut mot sidorna. Stående skivor bör vara 10–15 mm kortare än vägghöjden. Liggande skivmontage bör börja vid taket med så tät montering som möjligt. Montera inte skivorna nerifrån, så att skarvarna trycker mot varandra. Eventuella anpassningar placeras mot taket, och man fortsätter nedåt med hela skivor försänkning mot försänkning utan att pressa skivorna hårt mot varandra. Lägg märke till att man inte alltid kan välja liggande montage. Stående skivmontage kan vara ett brandmässigt krav.

Kom ihåg rätt skivmontage vid öppningar. Monteras flera lager gäller detta enbart skarvarna i sista lagret.

Hålrumsisolering

Vänta med isoleringen tills den ena väggsidan är färdigklädd. Använd inte mer mineralull än vad som får plats i hålrummet, väggens yta kan bågna om mattorna trycker mot skivorna. I väggar med höjd över 3500 mm skall mineralullen säkras mot glidning, t.ex. med isolerhållare. Brandmässig hålrumsisolering skall fästas och utföras med föreskriven typ och tjocklek. Kan fästas med t.ex. skruvar eller spikar var 350 mm genom reglarna.